Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Проект на нова Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на териториятана община Мизия

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че сдокладна записка изх.№ 61.00-202 /13.07.2012 г.на кмета на община Мизия е внесен в Общински съвет –Мизия подготвен проект на Нова Наредба за поддържане и опазване на общественияред ,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия .Новиятподзаконов нормативен акт е разработен от работна група от Общинскаадминистрация – Мизия.

На основание чл.26,ал.2 от Закона занормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересованилица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация иуслуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките наработното време от 08.30 до 17.00 часа.

МОТИВИ :

Съществуващата Наредба 1 за поддържане и опазване наобществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизияе приета с решение № 39/22.03.2004 г.и до настоящия момент е актуализиранамногократно.С цел прецизиране на някои текстове, спазване на изискванията нанационалното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващатанаредба както и вписване на нови такива ,свързани със задълженията иотговорностите на органите на общинска администрация и всички лица ,коитоживеят или временно пребивават на територията на общината.

Съществуващитеразмери за санкциониране на нарушителите са ниски и не са достатъчен аргумент заспазване на правилата ,разписани в наредбата ,което би довело до влошаване на реда и чистотата на територията наобщината.

Изложените по горе мотиви наложиха изработване на нова наредба.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Proekt na naredba 1.doc)Proekt na naredba 1.doc [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"