Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Предстои процедура по реда на чл. З7 в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), по изготвяне на споразумения за създаване на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за 2012/201З стопанска година, и наближаващия краен срок 1 юли 2012 г, за внасяне на дължимите суми за т.н. "бели петна" /площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им/. В тази връзка на основание чл. З7, ал. 7 от ЗСПЗЗ за 2011/2012 стопанска година всеки ползвател е длъжен да внесе съответнтото рентно плащане по банкова сметка за чужди средства към Община Мизия, съгласно заповедта за служебно разпределение.
Всеки собственик подава по образец в общинската служба по земеделие в срок до З1 юли лично или чрез пълномощник по местонахождение на имота декларация по реда на чл. 69 и/или заявление по реда чл. 70 от ППЗСПЗЗ, за следващата стопанска година в която се посочва формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земеделските земите.
В случай, че собствениците или ползвателите не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията/ заявлението.
Ако собственик или ползвател е подал декларация/заявление, в която е посочил, че ще обработва сам имота си, или не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по реда на чл. 37в от 3СПЗЗ, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска 2012/2013 година, съответно не се включва в споразумението по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и не се разпределя като т. нар. "бели петна", т. е ще се ползва в реални граници.
Едно от изискванията за участие в споразуменията за комасирано ползване на земи, за следващата 2012/2013 стопанска година съгласно чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ е : «....В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал.7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години».
Крайният срок за внасяне на суми от ползвателите на т. н "бели петна", по банковата сметка за чужди средства на Общината по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2011/2012 година е 01.07.2012година

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"