Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Заповед

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1, т.5 и 9, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане /ДВ бр.53/2008 г./ и Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /ДВ бр.65/ 1996 г./ чл.4 и с цел профилактика и недопускане на водни инциденти на територията на Община Мизия

З А Б РА Н Я В А М:

Къпането във водните басейни /р.Огоста, р.Скът, микроязовир с.Крушовица и „Наводнени ниви„ – водни огледала – с.Софрониево/ на територията на Община Мизия.Кметовете по населени места и кметските наместници да предприемат действия за поставянето на необходимите забранителни табели на горепосочените обекти.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник-кмета на община Мизия – Цветан Василев, Секретаря на Общината, ДД „УТИСХД" при община Мизия, Кметовете на населени места, Кметските наместници и ползвателите на отдадените под наем общински водоеми.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на цялата общественост чрез РТВ, кабелна телевизия и онагледяване на същата на видни места във всички населени места на общината.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"