Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Заповед

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

З А П О В Е Д

№ РД-09-177/19.04.2012г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на заповед №126/11.04.2012г. на г-жа Пепа Владимирова – Областен управител на Област Враца и с цел осигуряване пожарна безопасност

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям за пожароопасен сезон в горите времето считано от 09.04.2012г до 30.10.2012г.

2. Забранявам по време на пожароопасният сезон от 09.04.2012г. до 30.10.2012г. паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние  по-малко от 100м., от границите на горските територии.

3. Кметове на кметства, ведомства и собственици на гори, да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.

4. Изхвърлянето на големите отпадъци, да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии, да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Кметовете по населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и вземат мерки за възстановянане на неизправните.

7. Собственици на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

- Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и др. горими материали.

- Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението.

- Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Кметовете по населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед да се обяви на населението на общината, чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на интернет страницата на община Мизия и на таблото в административната сграда на община Мизия, копия от нея да се предостави на кметовете на кметства и кметските наместници на община Мизия, инж. Кольо Николов - „ССИ" при община Мизия, Филка Лазарова - ДД "УТИСХД" при община Мизия и РСПБЗН – гр. Оряхово

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветан Василев – Земестник кмет на община Мизия.

                                                                         КМЕТ НА

                                                                        ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                                        Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"