ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-21/30.06.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на П.И. 48043.4.13, местност „Блатото“, землището на гр. Мизия, с възложител “Ве Инвестмънт“ ЕООД, с цел промяна отреждането на имота от „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“ в „За производствено складови дейности“.

 

 

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"