Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

От 15.07. 2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България“.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на Околната Среда и Водите.

Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта. В тях участват експерти – биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. Експертните екипи на Консорциум „НАТУРА България“ ще работят на територията на община Мизия в следните месеци: септември, октомври и ноември 2011г. и от месец май до октомври, включително през 2012г.
По проекта, в частта му изпълнявана от Консорциум „НАТУРА България“, ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (Директива 92/43/ЕИО), в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа НАТУРА 2000 в Европейската общност. Изследванията ще бъдат направени по научнообосновани методики, одобрени от Министерството на околната среда и водите.

На територията на община Мизия, ще се картират следните зони: BG0000508 р. Скът и BG0000614 р. Огоста, като работата ще се извършва в землищата: за р. Скът – гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Сараево и за р. Огоста гр. Мизия, с. Войводово, с. Сараево и с. Софрониево.

Резултатите от проекта ще бъдат докладвани пред Европейската комисия, като част от ангажиментите, които страната ни има като член на ЕС. Те са собственост на МОСВ и след тяхното цялостно приемане, в края на проекта, ще бъдат предоставени за нуждите на местните общности, съгласно политиките и процедурите на министерството. Целта е събраните и анализирани данни да се ползват не само от държавните институции, но и от местната власт, собствениците и ползвателите на земи и гори, неправителствените организации, бизнеса, научната общност. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони, ще подпомогнат и извършването на оценките за съвместимост. Успешното реализиране на проекта е пряко свързано с една от основните цели на ОП „Околна среда” - намаляване и спиране на загубата на биоразнообразие, изграждането и ефективното управление на мрежата НАТУРА 2000.

За контакт:
Централен офис на Консорциум „НАТУРА България“: 02 944 51 09

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"