ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало ПИРО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

        

     

        На 02.10.2017 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00074 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

   Договор № 06/07/2/0/00074 с предмет реализация на проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" - гр. Мизия: ул. "Любен Каравелов", ул. "Петко Банков", ул. "Георги Димитров" и ул. "Кузман Янкулов", с. Софрониево: ул. "Дафинка Чергарска", в с. Крушовица: ул. "Лазар Драйчев", ул. "Васил Воденичарски" и ул. "Люлин", в с. Липница: ул. "Александър Стамболийски" и в с. Войводово: ул. "Георги Димитров"” е на обща стойност 1 627 356,91 лева, от които 1 383 253,37лева финансиране от ЕЗФРСР и 244 103,54 лева национално съфинансиране.

     Обща цел на проекта - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица, с. Липница и с. Войводово, община Мизия, област Враца.

       С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират настилките, подменят пътните принадлежности, да се подобри отводняването, да се въведе нова постоянна организация на движението и да се подобрят технико - експлоатационните характеристики и достъпна среда на предвидената в проекта част от уличната мрежа, разположена на територията на гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица, с. Липница и с. Войводово, община Мизия.

    Общата дължина на предвидените за ремонт улици възлиза на 19420,00м, разпределени както следва:

  • Гр. Мизия: - улица „Любен Каравелов“ с дължина 2094,41 м; улица „Кузман Янкулов“ с дължина 1612,86 м;
  • с. Софрониево: улица „Дафинка Чергарска“ с дължина 7102,73 м;
  • с. Крушовица: улица „Лазар Драйчев“ с дължина 1920,00; улица „Васил Воденичарски“ с дължина 1710,00м; улица „Люлин“ с дължина 1920,00 ;
  • с. Липница: улица „Александър Стамболийски“ с дължина 2280,00 м;
  • с. Войводово: улица „Георги Димитров“ с дължина 780 м.

Начало на изпълнение на проекта: 02.10.2017 г.

Край на изпълнение на проекта: 02.10.2020 г.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"