ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-13 от 05.11.2020г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация (ПР) на УПИ I, имот с кад. № 0.460, кв. 97, по регулационния план на с. Софрониево, Община Мизия, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) - I и УПИ XII в кв. 97, във връзка с намерието на Персиян Димитрова за закупуване на УПИ XII с площ до 500 кв.м. - УПИ I с отреждане „За училище“ и УПИ XII с отреждане за „Жилищно застрояване“.

 Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ - ВАЛЯ БЕРЧЕВА

                                                                                                           

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"