ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

Предстоящо заседание на Общински съвет - Мизия

 

 

Изх.№ 64/24.01.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 30.01.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Полагане на клетва от избран за общински съветник.

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

3Вх. № 66/22.01.2020 г., докладна, относно допълване съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Мизия.

         Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

4. Вх.№ 67/ 22.01.2020 г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на Община Мизия.

         Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

5. Вх. № 70/ 23.01.2020 г., доклад, относно дейността на Временната комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 33/ 20.12.2019 г. на ОбС Мизия.

         Докладва Сашка Началнишка – Председател Временна комисия

 

6. Вх.№ 72/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изготвяне правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Мизия.

            Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

7. Вх.№ 73/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Мизия за периода 2019 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

8. Вх.№ 74/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г. в Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

9. Вх. № 75/ 24.01.2020 г., докладна, относно одобряване проект за ПУП-ПП на трасето за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м.Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

10. Вх. №76/ 24.01.2020 г., докладна, относно учредяване право на прокарване на нова оптична кабелна мрежа на „БТК“ АД, за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м. Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

11. Вх.№77/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, Мандат 2019 – 2023 г.

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

12Вх. №78/ 24.01.2020 г., докладна, относно структура Общинска администрация – Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия

 

 

13. Вх. №68/ 23.01.2020 г., докладна, относно Бюджет 2020 – Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Христинка Петрова – гл. специалист „Бюджет и финанси”

 

 

14. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"