Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на  

e-mail: obsh.mz@abv.bg.

            Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с действащото законодателство.

 

       Целите, които се поставят с новата Наредба са:

      Да се приведат разпоредбите на горепосочената Наредба в съответствие с материално-правните норми на нормативен акт от по-висока степен.

                                                                                                    

       Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

       Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

            Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен.

 

     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

     Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

 

 

                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:     /п/

                                                                                                                    Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"