Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

                                                                        

 

Община Мизия на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, Ви съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива за играждане на обект „Пристройка и преустройства на съществуваща селскостопанска постройка във ферма за 25 ЕПЖ-Краварник“, за същия е издадено Разрешение за строеж № 5/18.06.2018 г. и със Заповед № РД.08-16/18.06.2018 г. е одобрен Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), в обхвата на съществуващият ПИ с кад. № 501.1184, с. Крушовица, Община Мизия по плана на с. Крушовица от 2002 г. Целта на ПУП – (ПЗ) е промяна на предназначението на имот с пл. № 501.1184 – „За животновъдна ферма“ и „Ферма за 25 ЕПЖ“.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КМЕТ на

        Община Мизия:

             Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"