Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщава, че със Заповед № РД.08-13/31.05.2018 г. е одобрен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване РЗ), в обхвата на съществуващите УПИ I и УПИ VII, кв. 26, с. Крушовица, Община Мизия по плана на с. Крушовица от 1909 г., като в обхвата на двата УПИ попада имот с кад. № 501.1161, собственост на възложителя Станчо Маринов. Частичното изменение е с цел обособяване на нови УПИ I, УПИ VII, УПИ IX и УПИ X и изчистване на съсобствеността без промяна на предназначението – за жилищно ниско застрояване, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

 

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"