Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                                                         

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), в обхвата на кв. 92, по плана на с. Липница, Община Мизия, собственост на „Логи 9“ ООД, с цел обединяване и преотреждане на ново УПИ I с отреждане „За обслужващо предназначение, бензиностанция, газостанция, паркинг и за КОО”

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

      ЗА КМЕТ НА

      ОБЩИНА МИЗИЯ:

      ЗАМ. КМЕТ

                          Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-168/30.04.2018 г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"