Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

                                                                        

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация Р), в обхвата кв. 49, по плана на с. Софрониево, Община Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обособяване на ново УПИ II с отреждане„За парк”, и запазване на отреждането на УПИ I „За търговски павилион“.

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

 

 

             ЗА КМЕТ на

             Община Мизия:

             ЗАМ. КМЕТ

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-152/05.04.2018 г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"