Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Съобщение - Промени в Наредба № 5 на ОбС

Съобщение - Промени в Наредба № 5 на ОбС

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

       Мотивите за нейното приемане са да се удължи срокът за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд, а именно от 5 години, до 10 години, което дава по-голяма възможност на наемателите за възвращаемост на вложените от тях инвестиции. В Закона за общинската собственост /ЗОС/ в чл.14, ал.1 и ал.7 е регламентиран срокът за отдаване под наем на имоти – частна и публична общинска собственост, който не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Целите, които се поставят с новата Наредба са:

- Да се приведат в съответствие с материалноправните разпоредби на ЗОС, разпоредбите на горепосочената Наредба.

- Защита и стабилизиране на ползването на земеделските земи като основа за земеделското   производство;

   - По-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на Общината;

- Облекчаване на процедурите за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в определени случаи и за определени цели, с цел по-голяма оперативност.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен.

Осигуряване на инвестиции в общината, при кандидатстване по Програми за развитие на селските райони, които изискват по-дълъг срок за наемане на земеделски земи. Намаляване на провежданите процедури по отдаване на земите под наем, а оттам и разходите при изготвяне и публикуване на тръжните документации.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

                                                                                                                         Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"