Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАСИЩА

ОБЯВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАСИЩА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

                                                

                                                     О Б Я В А

Общинска администрация - гр.Мизия уведомява всички регистрирани земеделски стопани, че  Общински Съвет – Мизия на заседание, проведено на 23.02.2018г. е взел решение за предоставяне под наем на свободни общински мери,  пасища и ливади

 

За ползване на общински мери и пасища:

 

      І. Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

 4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

         Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация, като представя Анкетна карта за регистрираните земеделски производители, в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броят и възрастта на отглежданите животни.

 

ІІ. Площите се разпределят, в съответствие с изискванията на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, в зависимост от подадените заявления от животновъди в землището и  бройките животни, след което се сключват договори за наем за възмездно ползване.

 

          Крайният срок за подаване на заявления е 10.03.2018г.

 

 

                От общинското ръководство

Прикачени файлове:
Изтегли файла (обява-предост.пасища.doc)Обява за предоставяне на пасища, мери и ливади [23.02.2018г. 16:48]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"