Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-72/21.02.2018г.

ЗАПОВЕД № РД.11-72/21.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 ЗАПОВЕД № РД.11-72/21.02.2018г.

 

З А П О В Е Д

 

                                   №РД.11-72 / 21.02.2018 год.                                                  

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредба №5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – Мизия и Решение №345/26.01.2018г. на ОбС - Мизия

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

     1. На 12.03.2018г. от 11,15ч.  в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за  отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018стоп.год., на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землище с. Софрониево, Община Мизия, при НТЦ /определена в зависимост от категорията на земята/, както следва:

Имот №

Местност

НТП

Площ, дка

Катег.

НТЦ, лв/стоп.год.

000546

Лозята

Нива

72.537

V

2901,48

000558

Лозята

нива

208.673

ІV

8764,27

 

2. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от  22.02.2018г. до 09.03.2018г.         

3. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 09.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.03.2018г. след закупуване на тръжна документация.

     4. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

     5. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  19.03.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  12.03.2018г.  до 17:00 ч. на 16.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 16.03.2018г., по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на Община Мизия,  до 17:00ч. на 16.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

     6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

     7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

     8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

     9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                 

   Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по  заповедта  възлагам на Николай Нековски – заместник-кмет на Община Мизия.

 

 

                                                                                КМЕТ НА

                                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ:    /п/

                                                                               Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"