Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-66/16.02.2018г.

ЗАПОВЕД № РД.11-66/16.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ЗАПОВЕД № РД.11-66/16.02.2018г.

 

З А П О В Е Д

 

          № РД.11-66 /16.02.2018г.                                                  

 

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия Решение №356/26.01.2018г. на ОбС - Мизия

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. На  19.03.2018г. (понеделник) от 11:00ч. в зала №311 в сградата на Общинска админи-страция – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за  продажба на следните поземлени имоти, в  землище с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца:

№023058 – 1,720 дка, НТП «Лозе», ІV кат., местност «Парцелите»;

            №078005 – 4,310 дка, НТП «Нива», VІ кат., местност «Припека»;

№161029 – 40,456 дка,  НТП «Др. селскостоп. територия», ІІІ кат., местност «Бързината»;

№161056 – 4,568 дка, НТП «Нива», V кат., местност «Припека».

     2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 1290,00лв за имот №023058; 3664,00лв за имот №078005; 38840,00лв за имот №161029 и  3883,00лв за имот №161056.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от  01.03.2018г. до 16.03.2018г.          

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10%  от НТЦ  и се внася до 16:00ч. на 16.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 16.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  26.03.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 19.03.2018г.  до 17:00ч. на 23.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 23.03.2018г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношения с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с. Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                  

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция УТИСХД- Филка Лазарова.

 

 

      ЗА КМЕТ НА

                  ОБЩИНА  МИЗИЯ

                              ЗАМ. КМЕТ:  /п/

                                                                                                                     Н.НЕКОВСКИ

                                                                                  /със заповед за заместв. № РД.11-58/09.02.2018г./

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"