Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Публично обсъждане на отчет 2010 и проектобюджет 2011

Публично обсъждане на отчет 2010 и проектобюджет 2011

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ОТЧЕТ 2010 ГОД.

Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

През 2010 г. Община Мизия продължи да управлява бюджетните средства при затегната финансовата дисциплина и при вземане на добри управленски решения. Продължи изпълнението на ангажиментите, заложени в управленскат стратегия. Приоритетите и през миналата година бяха: запазване на достигнатото ниво на публичните услуги и преструктурирането им с извеждане като приоритет на определен вид услуги със социална насоченост, икономическо развитие и заетост, подобряване на жизнената среда, изпълнение мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, подобряване на пътната инфраструктура, решаване на екологични проблеми.

Бюджетът на Общината за 2010 г. е приет с Решение № 400/27.01.2010 г. на Общински съвет град Мизия в размер на 3 890 273., в т.ч.: за държавни дейности – 2 134 620 лв. и за местни дейности – 1 755 653 лв.

Със ЗИДЗДБРБ за 2010 г. бе намален бюджета на община Мизия с 120 539 лв., от които 74 639 лв. за делегирани от държавата дейности и 45 900 лв. за местни дейности.

След извършеното намаление и при запазване размера на получените целеви трансфери в социални дейности към 23.07.2010 г. с Решение № 501/19.08.2010г. на Общински съвет град Мизия прие актуализирания бюджет на Общината, както следва: 4 057 373 лв., в т.ч.: за държавни дейности – 2 271 677 лв. и за местни дейности – 1 785 696 лв.

Към 31.12.2010г., актуализирания годишен план е 4 496 829лв., от който за делегирани държавни дейности – 2 404 726 лв. и за местни дейности 2 092 103 лв.

Актуализацията на първоначалния план на бюджета на общината е в резултат на извършени промени на бюджетните взаимоотношения с Министерство на финансите, МТСП , МРРБ.

За държавни и местни дейности актуализирания годишен план на приходите към 31.12.2010г. от 4 496 829лв. е изпълнен касово на 3 593 519 лв. – 79,91% спрямо актуализирания годишен план.

Приходите за делегираните държавни дейности са по уточнен годишен план в размер на 2 404 726 лв., изпълнението е в размер на 2 334 676 лв. /в т.ч. дофинансиране/ – 97,09% към плана.

Местните приходи са по уточнен годишен план 2 092 103 лв., изпълнението е в размер на 1 258 843 лв. – 60,17% към плана.

Данъчните приходи при план 241 434лв. изпълнението е 142 422лв. или 58,99%.

Неданъчните приходи при план 995138 лв. изпълнението е 402 551 лв. или 40,45%

Дофинансирането на държавни дейности с общински приходи в размер на 97 204 лв. е за функция „Образование" – 94 839 лв., за функция „Социално осигуряване, подпомагане" – 875 лв., за функция „Поч.дело, култура" – 1 490 лв.

Наличността на банката към края на отчетния период е в размер на 241 039 лв., които са за делегирани от държавата дейности 70 050 лв. и за местни дейности 170989лв.

През отчетния период към 31.12.2010г. в общината са извършени разходи в размер на 3 593 519 лв. при уточнен годишен план 4 496 829 лв. – 79,91 %.

Извършените разходи през отчетния период от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.

са, както следва по функции:

І. ОДС – при план 731 958 лв., изпълнението е 625 895 лв.-85,51 %;

ІІ.Отбрана и сигурност–при план 163 482 лв. изпълнението е 83 234 лв. – 50,91%;

ІІІ.Образование – при план 2 002 958 лв. изпълнението е 1 712 275 – 85,49%;

ІV.Здравеопазване – при план 128 821 лв. изпълнението е 81 645 лв. – 63,38%;

V.Соц.осигуряване – при план 525 976 лв. изпълнението е 504 806 лв. – 95,98%;

VІ.БКС – при план 643 421 изпълнението е 315 130 лв. – 48,98%;

VІІ.Поч. дело, култура–при план 77 486 лв. изпълнението е 77 928 лв.–100,57%;

VІІІ.Иконом. дейности – при план 220 776 изпълнението е 190 655 лв. – 86,36%;

ІХ.Разх., некласиф. в др. функции-при план 1951 лв. отчетът е 1951 лв.-100,00%

БЮДЖЕТ 2011 ГОД.

Бюджетът на Община Мизия за 2011 година е разработен при спазване на изискванията на чл. 24 и чл. 28 от ЗУДБ, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2011 година, обн. в ДВ, бр. 99/17.12.2010 г., Закона за общинските бюджети, изм., ДВ, бр.108 от 19 декември 2007 г. и Постановление № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2011 г., обн. в ДВ бр. 2/07.01.2011 година.

Бюджет 2011 година е съобразен с общински план за социално - икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и събиране на недоборите от минали години.

Бюджет 2011 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на Общината.

През 2011 се очаква да продължи действието на неблагоприятни тенденции, произтичащи от намалението на субсидиите за делегирани от държавата дейности и за капиталови разходи.

Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са съобразени с РМС № 715/01.10.2010 год. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

Във всички функции държавна отговорност, са въведени единни стандарти на базата на които е разработен бюджета по дейности и пълна бюджетна класификация.

Отпада регулирането и директно наблюдение на размера на СБРЗ и числеността на персонала от МФ и други отраслеви министерства.

Съгласно Решение № 715 от 2010 г. на МС кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности:

- по образование (с изключение на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети);

- специализираните институции и социални услуги в съответствие с длъжностите по утвърдената методика на МТСП;

- здравеопазване (без диспансерите);

- култура (без читалища) .

Съгласно чл.8 от същото РМС общински съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала на делегираната от държавата дейност "Общинска администрация", както и числеността на дейностите общинска отговорност.

През течение на бюджетната година на базата на фактически изразходвани средства, както и досега в централния бюджет са предвидени целеви трасфери за: пътни разходи на правоимащи болни, медикаменти за ветераните от войните, присъдени издръжки и други, определени с нормативните документи за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Предлаганият бюджет за 2011 година и разпределението на бюджетните кредити по функции и дейности е съобразен с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности.

Общият размер на проектобюджета за 2011 година е 3 952 737 лв., от които 2 163 236 лв. за делегираните от държавата дейности и 1 789 501 лв. за местни дейности. Поради намаления размер на общата субсидия община Мизия е предвидила дофинансиране на делегирани от държавата дейности /образование училища и детски градини и социални дейности/ с местни приходи в размер на 201 899 лв.

През 2011 г. не се планират увеличения на работните заплати, както в дейностите държавна отговорност така и в местните дейности. Намалени са стандартите за възнагражденията на общинската администрация.

Осигурени са от Централния бюджет средства за капиталови разходи в размер на 61,4 хил. лв., в т. ч 26,1 хил. лв. за изграждане и основен ремонт за общински пътища.

Сумата за разпределение за капиталови разходи през 2011 година е 35 300 лв за всички съставни кметства на територията на община Мизия.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"