Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11- 15 / 11.01.2018г.

ЗАПОВЕД № РД.11- 15 / 11.01.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ЗАПОВЕД № РД.11- 15 / 11.01.2018г.

 

 

                                                З А П О В Е Д

 

№ РД.11- 15 / 11.01.2018г.

 

 

На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на ОбС– Мизия  и  Протокол от  08.01.2018г.  на комисия от проведен повторен търг с явно наддаване за отдаване

 топ., мери и ливади под наем на пасища, мери и ливади  от  ОПФ  за 1 /една/ стопанска година - 2017/2018  в  землищата  на община Мизия

 

 

О Б Я В Я В А М:    

 

1.              За спечелил публичния  търг с явно наддаване, за отдаване под наем  за срок от 1 /една/ стопанска година – 2017/2018,  на  пасища,  мери и ливади от  ОПФ,  в  землищата  в Община Мизия, обявявам следния  участник::

         Петко Мирославов Бърборски  –  за  ПИ №129002  в землището на  с.Войводово,  местност  Совата –  

                           156,953  дка  при наемна цена 5 лв/дка. Легитимният слой на имота е 146,048 дка.

2.    Заповедта  може да се обжалва  в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

3.    Класиралият се участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2017/2018 стоп. година -  730,24 лв. по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC  BUIBBGSF  при банка “Си Банк”, офис Мизия. Сумата се внася в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта. При невнасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказъл да я заплати и кметът на общината обявява нов търг за имотите.

                4.   Внесеният  депозит за участие в търга  да бъде  възстановен на  участника, след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване.

5.  Настоящата заповед да се връчи на участника в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта   възлагам  на  Филка Лазарова – ДД”УТИСХД”.

 

 

 

 

 

                                                КМЕТ НА

         ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

    Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"