Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Проекти Обява по проект "Подкрепа за достоен живот"

Обява по проект "Подкрепа за достоен живот"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Във връзка със реализирането на проект "Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG051PO001- 5.2.09 "Алтернативи" на агенцията за социално подпомагане , дейност "Личен асистент"., Ви уведомяваме, че от 10.01.2011 година стартира II-ри етап на проекта.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент" по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
  • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
  • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст(жени –до 60г. ; мъже - до 63г.), отговарящи на едно от следните изисквания:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд

Заявления могат да се подават в периода 10.01.2011 – 24.01.2011 г. в сградата на общинска администрация Мизия, стая 102.

За допълнителна информация тел. 09161/23-15, вътрешен 122 – София Осман – технически сътрудник по проекта.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"