Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-108/24.03.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.11-108/24.03.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия, Решение №209/30.01.2017г., Решение №210/30.01.2017г. и Решение №227/24.02.2017г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 18.04.2017г. (вторник) от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти, в землище с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца:
№ 162022 – 1,354 дка, НТП "Нива", VІ катег., местност "Стопански двор";
№ 162023 – 0,826 дка, НТП "Нива", VІ катег., местност "Стопански двор",
№161055 – 3,868дка, НТП «Овощна градина», VІ кат., местност «Стопански двор»;
№161059 – 2,827дка, НТП «Овощна градина», VІ кат., местност «Стопански двор».
Имотите могат да се търгуват и поотделно.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 1083,00лв – за ПИ №162022; 661,00лв – за ПИ №162023; 1741,00лв – за ПИ №161055; 1272,00лв - за ПИ №161059.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 29.03.2017г. до 13.04.2017г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ и се внася до 16:00ч. на 13.04.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 13.04.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 24.04.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 18.04.2017г. до 17:00ч. на 23.04.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 23.04.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 23.04.2017г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношения с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с. Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"