Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЯ

E-mail Print PDF
User Rating: / 2
PoorBest 
There are no translations available.

 

ТРАНСПОРТНА  СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на Изборите за народни представители на   26 март 2017г.

..............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите Избори за народни представители на 26 март 2017 г. ще се проведе от Районна избирателна комисия -гр.Враца на 18.03.2017г./събота/ от 10.00 часа в Малката зала на Читалище „Просвета -1915"-гр.Мизия.
Присъствието на Председателите,Заместник-председателите и Секретарите на секционните комисии е задължително!
От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-09.30 часа – с.Липница;
-09.40 часа – с.Софрониево;
-09.50 часа – с.Войводово;
-9.30 часа – с.Крушовица;
- 09.45 часа – с.Сараево
Връщане – 15 минути след приключване на обучението.

......................................................................................................................................................

Предприети мерки на територията на Община Мизия позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в избори за народни представители на 26 март 2017г.
......................................................................................................................................................

РЕШЕНИЕ НА РИК № 107-НС от 11.03.2017 за определяне на броя на членовете на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в ПСИК на територията на Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕШЕНИЕ НА РИК № 106-НС от 11.03.2017 за определяне на броя на подвижните избирателни секции на територията на Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
.............................................................................................................................

ПОКАНА 08.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА

..............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОРЯХОВО

..............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация - Мизия уведомява избирателите, във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 26 март 2017г., че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства по населените места, както следва :

 

1.Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-НС. Краен срок – до 11.03.2017 г.вкл. Приложение № 14-НС.

 

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Краен срок – до 17.00 ч. на 11.03.2017г. Приложение № 12-НС.

 

След вписване по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място!

 

3. Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Краен срок – до 17.00 ч. на 11.03.2017г. Приложение № 18-НС.

 

4.Български гражданин, който живее извън Република България, вписан е в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, но е в България в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. Краен срок – до 15.03.2017 г.вкл. Приложение № 11-НС.

 

5.Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. Краен срок – до 15.03.2017 г.вкл. Приложение № 10-НС.

 

6. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник - Краен срок – до 18.03.2017 г.вкл. Приложение № 8-НС.

 

7. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-НС. Краен срок – до 20.03.2017 г.вкл. Приложение № 14-НС.

 

8.В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството. Краен срок – до 24.03.2017 г.вкл. Приложение № 9-НС.

 

Ако лицето е било лишено от свобода, но е освободено преди изборния ден – Може да гласува само по постоянен адрес!

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци

-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес

-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място.

 

..............................................................................................................................

РЕШЕНИЕ № 13-НС/09.02.2017 на РИК Враца

...........................................................................................................................................................................................

Публикувана на 09.02.2017 г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 4182-НС от 01.02.2017г.на Централната избирателна комисия , Ви каня на 14.02.2017г. /вторник /от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г.на ЦИК ,както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:

  • Решението на РИК-Враца по т.2 от Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия за определяне броя на членовете на всяка СИК ,ще бъде поставено на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Избори за НС 2017 / след неговото приемане.
  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Секция Избори за НС 2017/.

 

Приложение:1.Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК;

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:/П/

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

..

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"