Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за управление на общинските пътища на територията на община мизия На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Мотиви: Действащата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Мизия е приета с Решение № № 138 / 26.09.2008г. на Общински съвет –Мизия, като до настоящия момент, нормативната уредба, касаеща управлението и стопанисването на общинските пътища не е променяна.
Промени са необходими поради измененията на Закона за пътища, Правилника за прилагане на Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата.
Общинската наредба трябва да отговаря на всички законови изисквания. С цел правилното прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен и неподлежащ на различно тълкуване начин. С приемането на Проекта на Наредбата, изградената пътна мрежа на територията на Община Мизия, ще се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
Целите, които се поставят с Наредбата са преди всичко да се определят редът и условията за уреждане на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Мизия, в съответствие с промените в законодателството.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
Авторите на подзаконовия нормативен акт смятат, че с неговото приемане, изградената пътна мрежа на територията на Община Мизия, ще се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-пром.Наредба №18.doc)ПРОЕКТ-пром.Наредба №18 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"