Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Мизия

Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Мизия

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ:

1.Съгласно чл. 49, ал. 8 от ЗПУО устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет.
2. Цели, които се поставят:
Осъществяване на държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на учения за лидерство и други;
Изграждане на култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;
Разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, семейството и социалната среда;
Определяне на конкретни условия и реда за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Мизия, съобразно нормативните актове от по-висша степен.
3. Очаквани резултати:
Подобряване на организацията и провеждането на дейностите за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Правилника не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРАВИЛНИК ЗА УД НА ЦПЛР.doc)ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УД НА ЦПЛР [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"