Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-646 / 18.11.2016г.

ЗАПОВЕД № РД.11-646 / 18.11.2016г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 177/28.10.2016г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1.На 12.12.2016г. от 11:00 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под, за срок от 5 години на помещение с площ 21,20 кв.м, находящо се в Масивна сграда /50,00 кв.м./ - автоспирка - публична общинска собственост, в кв. 24 по плана на гр.Мизия, за търговски цели.
2.Определям начална тръжна наемна цена 53,00лв, представляваща 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 20,00 лв. от 21.11.2016г. до 17:00ч. на 09.12.2016г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 5,30 лв. - 10% от началната тръжна цена, се внася от 21.11.2016г. до 17:00ч. на 09.12.2016г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
5.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 19.11.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 12.12.2016г. до 17:00 часа на 16.12.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 12.12.2016г. до 17:00 часа на 16.12.2016г.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7.Утвърждавам тръжната документация за провеждането на процедурата.
8.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9.Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"