Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВЛЕНИЕ проект "Независим и спокоен живот"

ОБЯВЛЕНИЕ проект "Независим и спокоен живот"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект BG05M9OP001-2.002-0157-C001 Подкрепа за независим и спокоен живот

малинка

 

Приложение № 3 към процедура за подбор на персонал

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Психолог”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община Мизия.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0157-C001 проект „Подкрепа за независим и спокоен живот”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Мизия обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 1. Участва в организирне на дейността на звеното за услуги       в домашна среда;
 2. Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на психологически услуги;
 3. Осъществяване на индивидуално консултиране на потребители от целевата група по проекта и техните семейства;
 4. Осъществяване на психологическо консултиране – решаване на проблеми, свързани с възрастовите характеристики на целевата група; организиране на свободното време;
 5. Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;
 6. Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;
 7. Водене необходимата документация и отчетност;
 8. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги;
 9. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата „Социален асистент” и „Личен асистент”;
 10. Изготвя месечен отчет за дейността си;
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
 12. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;
 13. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.

14.  Пряко е подчинен на ръководителя на проекта и изпълнява всички задачи поставяни от него.

 

На длъжност „Психолог ще бъде назначено едно лице.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

 

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Психолог в „Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. 1.Образование - висше бакалавър или магистър по една от специалностите „Психология” или „Клинична психология”.
 2. 2.Опит - минимум 1 година професионален опит;
 3. 3.Умения - отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;
 4. 4.    Знания:

-   Знания за нуждите на потребителите;

-   Познаване на законодателството, свързано със социалната работа на лица с увреждания и

или такива в невъзможност за самообслужване;

-   Способност за работа в екип;

-   Мотивация за работа;

-   Комуникативност;

-   Отговорност;

-   Всеотдайност;

-  Психологическа нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

 

 1. 1.Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. 2.Умения за работа в екип.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

 1. 1.Заявление за постъпване на работа – приложение;
 2. 2.Автобиография – в свободен текст;
 3. 3.Копие на документ за самоличност;
 4. 4.Копие на диплома за завършено образование;
 5. 5.Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 6. 6.Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство);
 7. 7.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец –
 8. 8.Други документи доказващи наличието на специфични изисквания.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в сградата на Община Мизия

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

 


Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Мизия, гр.Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27.

Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Мизия. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мизия.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мизия.

Интервюто/събеседването ще се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в сградата на Община Мизия.

 

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"