Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 за условията и реда за вписване на общински детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Мизия

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 за условията и реда за вписване на общински детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен Проект на Наредба №31 за условията и реда за вписване на Общински детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Мизия

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
МОТИВИ :
I.Причини и мотиви за приемане на наредбата
В съответствие с чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от Законът за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г., във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.
II.Цел на Наредбата
Постигане на по-голяма яснота при създаване и водене на публичния регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Мизия, в съответствие с чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование.

III.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства
IV.Очаквани резултати от прилагане на Наредбата
Ще се даде възможност на заинтересованите лица по-лесно да се ориентират относно действащите детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Мизия и да получат информация относно:
• Вида на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
• Финансиране на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
• Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие ;
• Име на директора на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие ;
• Адрес на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие ;
• Телефон, интернет страница и e-mail на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие :
• Дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие

V.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Наредбата не противоречи на Европейското законодателство.
Проектът на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър на община Мизия е публикуван на интернет страницата на Община Мизия.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
ЗАМ.КМЕТ НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ
/ Съгласно Заповед №РД.11-466/19.08.2016 год./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"