Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11- 376/08.07.2016г.

ЗАПОВЕД № РД.11- 376/08.07.2016г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на ОбС– Мизия и Протоколи от 30.06.2016г. и 07.07.2016г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за 1 /една/ стопанска година - 2016/2017 в землищата на община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М :
1.За спечелили публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от ОПФ, в землищата в Община Мизия, обявявам следните участници:

Землище

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

Спечелил участник

наемна цена,   лв/дка

с. Крушовица

237004

000281

252004

Пехчанеца

Пехчанеца

Шировица

Пасище, мера

ІV

4.184

1.581

31.833

Мартин Петьов Петков от

с. Крушовица

5,50

5,00

5,00

с. Крушовица

131018

 

166006

Вълчова падина

Ушите

Пасище, мера

 

219.148

 

103.119

Стойко Иванов Стойков от с. Крушовица

5,00

 

5,00

с. Крушовица

238005

241005

242001

Пехчанеца

Дрен. падина

Дрен. падина

 

Пасище, мера

ІХ

6,000

45,181

215,589

“Езеро” ООД, с. Крушовица

5,00

5,00

5,00

с.Софрониево

000194

Рога

Пасище, мера

ІІІ

46,517

Павко Иванов Маринов,

с. Софрониево

 

5,00

с. Липница

159001

161018

Герена

Припека

Пасище, мера

ІV

63,603

24,344

ЕТ “Лео-Леонит Лазаров”, с.Липница

5,00

5,00

с.Войводово

129003

Совата

Пасище, мера

ІІІ

239,606

Петко Мирославов Бърборски, гр. Мизия

5,00

с.Сараево

000019 000027

000061 000064 000067 000126

Перек. от Ор.

Лозята

Земл. Сараево

Боруня

Земл. Сараево

Ранк. падина

 

 

Пасище, мера

V

V

V

V

V

141,290

122,460

55,525

115,610

8,624

88,825

 

Меги Василева Кольова, гр. Мизия

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
3.Участниците, класирани на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед са длъжни да внесат наема за 2016/2017 стоп. година по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия. Сумата се внася в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта. При невнасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказъл да я заплати и кметът на общината обявява нов търг за имотите.
4.Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на участниците, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване.
5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова – ДД"УТИСХД".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"