Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11- 375 /08.07.2016 год.

ЗАПОВЕД № РД.11- 375 /08.07.2016 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 27.07.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с. Войводово

                           15:00 ч.

с.Сараево

                          15:30 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.

2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 12.07.2016г.  до  26.07.2016г.

3.Депозитът за участие в търга се определя  в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 26.07.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 26.07.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

4.В търга могат да участват животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни и  лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.

6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  03.08.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  27.07.2016г.  до 17:00 ч. на  02.08.2016г.  Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия  до 17:00ч. на  02.08.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.

10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства  в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА  МИЗИЯ       /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"