Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11-334 /16.06.2016 г

ЗАПОВЕД № РД.11-334 /16.06.2016 г

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 и ал.3 от "Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи", обнародвана в брой 105/2014 г. на Държавен вестник и във връзка с писмо изх. № 1648/13.06.2016 год. на ОД "Земеделие", гр. Враца до РД "ПБЗН"

О Б Я В Я В А М:

Период за настъпване на фенологична фаза "Восъчна зрелост" при житни култури се очаква да настъпи в периода от 15 юни до 25 юни

З А Б Р А Н Я В А М:

Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на Восъчна зрелост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

• паленето на стърнища и други растителни остатъци;
• използването на открити огнеизточници.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на зърнопроизводителите, чрез средствата за масова информация. Копие от същата да се връчи на кметовете на кметства и кметски наместници и на н-к районна служба «ПБЗН», гр. Оряхово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Нековски – зам. кмет на община Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Beseda_JETVA-2016.doc)СЪОБЩЕНИЕ ОТ РСПБЗН ОРЯХОВО [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"