Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба № 29 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Мизия

Проект на Наредба № 29 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

 

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Мизия

 

            На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на  

e-mail:obsh.mz@abv.bg.

 

       Мотивите за нейното приемане са свързани с необходимостта от организацията и управлението на гробищните паркове и условията за извършване на погребения на територията на Община Мизия.

 

       Целите, които се поставят с новата Наредба са регламентиране на дейности и отговорности на служители/длъжностни лица от общинска администрация за подобряване организацията при извършване на погребално-обредни дейности и поддържане на гробищните паркове.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба.

Очакваните резултати са свързани с предлагане на качествени административни услуги на гражданите и регламентиране на обществените отношения във връзка с управлението и поддържането на съществуващите гробищните паркове на територията на Община Мизия..

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Настоящият проект не противоречи с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство                                                                                     

 

 

                                                                                            КМЕТ НА

                                                                                         ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/

                                                                                          Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (НАРЕДБА за гроб.паркове - общ. Мизия-последна.doc)ПРОЕКТ-Наредба №29 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"