Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-223/19.04.2016 год

ЗАПОВЕД № РД.11-223/19.04.2016 год

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – Мизия

 

НАРЕЖДАМ:

 

     1. На 09.05.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2016/2017стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

 

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Крушовица

13:00 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с. Войводово

15:00 ч.

с. Липница

15:30 ч.

с.Сараево

                16:00 ч.

 

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

36.00 лв

34.00 лв

32.00 лв

30.00 лв

 

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 21.04.2016г. до 05.05.2016г.        

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 05.05.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 05.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

     6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 16.05.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 09.05.2016г. до 17:00 ч. на 13.05.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 13.05.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 13.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

   8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

   9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.           

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                

   Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по заповедта възлагам на Директор ДирекцияУТИСХД- Филка Лазарова.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Прилож.1-зем.земи.doc)Приложение 1 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"