Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Медицинска сестра”

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Медицинска сестра”

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

малинка

 

 

 

   

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община Мизия.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0157-C001 проект „Подкрепа за независим и спокоен живот”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Мизия обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 

1.     При желание от страна на потребителите ще проследява здравословното им състояние, съгласно компетентностите си;

 1. 2.На място в дома на потребителя ще измерва и следи за кръвното налягане, кръвна захар и други дейности, в компетенциите и правомощията й;

3.     Ще подпомага потребителите при взаимоотношенията им с медицинските институции;

4.     Ще води индивидуално медицинско досие на потребителите, които са изявили желание за получаването на услуги;

5.     Подпомага дейностите на Социалния консултант и „Психолога” в „Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда ”;

6.     Дава разяснения на всички заинтересовани лица за предоставяните услуги по проекта;

7.     Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като активно му сътрудничи;

8.     Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”;

9.     Участва в провеждането на екипните срещи по проекта;

10.  Съвместно със Социалния консултант и „Психолога отговаря за всички жалби и сигнали от страна както на служителите по предоставяне на услугите в дома на потребителите, така и за жалби от страна на самите потребители;

11.  Ежемесечно в срок до 1-во число на всеки месец предава писмен доклад за извършената работа и отработените часове през предходния месец на Кмета на Община Мизия;

12.  Пряко е подчинен на ръководителя на проекта и изпълнява всички задачи поставяни от него.

 

На длъжност Медицинска сестра ще бъде назначено едно лице.

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Медицинска сестра” в „Звено за услуги в домашна среда”, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. 1.Да имат навършени 18 години;
 2. 2.Да не са осъждани;
 3. 3.Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. 4.Образование – висше, професионален бакалавър;
 5. 5.Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
 6. 6.Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита се считат за предимство;
 7. 7.Умения и нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;
 8. 8.Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

 

 1. 1.Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. 2.Умения за работа в екип.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

 1. 1.Заявление за постъпване на работа по образец - по образец;
 2. 2.Автобиография – в свободен текст;
 3. 3.Копие на документ за самоличност;
 4. 4.Копие на диплома за завършено образование;
 5. 5.Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 6. 6.Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
 7. 7.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Мизия, гр.Мизия, ул. „Георги Димитров № 25-27;

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 05.02. 2016 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Мизия, гр.Мизия, ул. „Георги Димитров № 25-27;

Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Мизия. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мизия.

Интервюто/събеседването ще се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в сградата на Община Мизия.

 

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"