Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба застопанисване, управление и предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Мизия

Проект на Наредба застопанисване, управление и предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 Проект на Наредба № 28  за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Мизия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Мизия

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Мотивите за нейното приемане са свързани с необходимостта от уреждане на обществените отношения в тази сфера в съответствие с действащата законодателна уредба, и създаване на предпоставки за по-ефективна работа на земеделските стопани в региона.

Целите, които се поставят с новата Наредба са  свързани с регламентиране на обществените отношения във връзка със стопанисването, управлението и поддържането на съществуващите пасища, мери и ливади, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

1. Стопанисване и адекватно поддържане на съществуващите пасища и мери.

2.Спазване на действащите национални стандарти в тази област, регламентирани със Заповед № РД 09 990/23.12.2009г. на Министъра на Земеделието и Храните, влязла в сила от 01.01.2010г.

3.Почистване на пасищата, мерите и ливадите от нежелана храстовидна растителност и битови отпадъци, както и регулирането на водния режим.

4. Увеличаване приходите на общината и създаване на условия за ефективна работа на земеделските стопани в региона.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Изготвен е в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Р България, както и със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:  /П/

Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Наредба пасища-да.doc)Проект на Наредба [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"