Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 ТРАНСПОРТНА СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на II-ри тур на избор за кмет на кметство Софрониево на 20 март 2016г.

.............................................................................................................................

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за обезпечаване подготовката и произвеждане на Нов избор за кмет на кметство Софрониево на 13 март 2016г

 

...........................................................................................................


СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОРЯХОВО

...........................................................................................................                                                       

Публикувана на 19.02.2016г.

 

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ,КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО НА 13 МАРТ 2016 Г.

 

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АБВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 1984-МИ/НР от 08 септември 2015г.на ЦИК, Ви каня на 23.02.2016г. /вторник /от 14.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК / в Община Мизия за нов избор за кмет на кметство Софрониево на 13 март 2016г.
Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 1984- МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК.

 

т.8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове – 07 декември 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия.
Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия miziabg.com /Нов избор за кмет на кметство Софрониево/.

 

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

 

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Съгласувал:
Секретар:
Д.Лехчевска

 

...........................................................................................................

 ПИСМО ЦИК

 СЪОБЩЕНИЕ ЦИК

 ..........................................................................................................

 

Публикувана на 02.02.2016 г.

 

 

 

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО НА 13.03.2016Г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
КОАЛИЦИЯ"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
КОАЛИЦИЯ „АБВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК и Решение № 187-МИ от 30 януари 2016г.на Общинска избирателна комисия-Мизия /ОИК/, Ви каня на 04.02.2016г. /четвъртък /от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Софрониево на 13 март 2016 г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 1984- МИ/НР от 08.09.2015г.на ЦИК.

Т.8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия

Забележка:Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция нов избор за кмет на кметство Софрониево/.

 Приложение:1.Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г.на ЦИК;
                       2.Решение № 187-МИ от 30.01.2016 г.на ОИК-Мизия;

КМЕТ НА

                                                                            ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                                                     Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

 

...........................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

     №

Основни процедури, събития и действия

Срок до дата

(вкл.)

Заявления за   изборите

1.

Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК (не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин) и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове подава декларация в кметството по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

01.02.2016 г.

Приложение № 8-МИ

2.

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-МИ

21.02.2016 г.

Приложение № 16-МИ

3.

Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ

27.02.2016 г.

Приложение № 12-МИ

4.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

05.03.2016 г.

Приложение № 7-МИ

5.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-МИ

07.03.2016 г.

Приложение № 16-МИ

6.

Срок за вписване/дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени.

11.03.2016 г.

Приложение № 10-МИ

7.

Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица

11.03.2016 г.

Приложение № 11-МИ

8.

Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да му се издаде удостоверение – Приложение №14-МИ

Случаите, в които се издава такова удостоверение са:

1. Ако е отпаднало поставянето му под запрещение – става със съдебно решение

2. Ако е било лишено от свобода, но е освободено в изборния ден – Може да гласува само по постоянен адрес!

3. Ако е вписано в списък по настоящ адрес в друго населено място, но иска да гласува по постоянен адрес

 

В изборния ден

Приложение № 13-МИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"