ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Социални дейности
Социални дейности

Механизъм - Лична помощ

Е-мейл Печат ПДФ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Община Мизия от 05 август 2019 г. започва прием на документи за предоставяне на лична помощ по механизма за лична помощ.

 

Кой има право иа лична помощ до 31.12.2020 г.:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Считано от 05.08.2019 г. живущите в община Мизия по настоящ адрес кандидат-потребители за включване в механизма за лична помощ, както и кандидатите за Личен асистент, могат да подадат заявления на адрес:

гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103.

Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч, както и по елекронен път.

 

I. За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на механизма се изискват следните документи:

1. Заявление /Приложение № 1/, в което посочва избраното от потребителя лице за асистент;

2. Направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане", с определения брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не е посочили асистент, общината може да предложи асистент.

В заявлението, кандидат-потребителите (Законен представител) изрично дават съгласие:

 • добавката за чужда помощ да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

 

 

II. За кандидатите за лични асистенти в рамките на механизма се изискват следните документи:

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

 1. 1.Заявление за асистент /Приложение №4/
 2. 2.Документ за самоличност (за справка);
 3. 3.Автобиография;
 4. 4.декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
 5. 5.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

 

 

Документи за кандидатстване може да намерите в гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103 или да изтеглите от интернет страницата: www.miziabg.com/

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

Декларация 1

Декларация 2

Заявление - декларация

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ПОТРЕБИТЕЛ:

Деклрация

Заявление - декларация

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца с.Войводово

Е-мейл Печат ПДФ

Този дневен център е моделът за създаване на база, отговаряща на съвременните потребности за развитие на детската личност. Занятията в свободното време стават естествено противопоставяне на социалните негативи, заплахата от наркотици, секти и агресия.

Споделяйки нашия опит в Националния конкурс:" Подобряване на жизнената среда" - организиран от ФРМС  през 2003 г., иновацията "Дневен център за деца с. Войводово" получи Първа награда.

С откриването на центъра се направи една от най-големите инвестиции - инвестиция за развитието на децата. Обединените усилия на местно ниво получиха подкрепа от Обединените Холандски фондации ( ОХФ), които финансираха проекта със 30 500 лв. през 2002 година.

Резултатите от изпълнението на проекта са значими. Обединявайки усилията на общината, кметството и Читалищно настоятелство с.Войводово се осъществи баланс между нужди и интереси. Променен беше начинът на живот на децата и селото като цяло. Този център стана място за разнообразни инициативи и приемственост между  поколенията. За децата от селото и останалите населени места на общината станаха достъпни компютърните новости, а използването на Интернет създаде стимула у тях за получаване на все повече информация  и приобщаване към новостите на деня

 

Здравеопазване

Е-мейл Печат ПДФ

     Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.

     Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.
На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:

 • Амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики - 5;
 • Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1;
 • Амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуални практики - 2.

     Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.
     Специализираната медицинска помощ на територята на общината се осигурява от лекари от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.
     Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК).
     Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ.
     Болничната помощ в общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Оряхово и Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.

 

Клубове на пенсионера

Е-мейл Печат ПДФ
     На територията на Община Мизия функционират седем клуба на пенсионера и три на хората с увреждания. Възрастните хора и хората с увреждания разполагат със съвременна база, отговаряща на техните потребности. Клубовете в гр.Мизия, с.Крушовица, с.Липница, с.Софрониево бяха изградени и модерно обзаведени чрез финансиране от Фондация Лале.
     В клубовете на двете целеви групи членуват около 400 възрастни хора и хора с увреждания в цялата община
     Създадени са с решение на Общински съвет, с цел даване възможност на възрастните хора да осмислят и разнообразят живота си. Обслужват се от четирима уредника, които подпомагат дейността на пенсионерите.
     В клубовете се води активен културен живот. Множество са участията и наградите на певческите и танцови състави в национални и международни фестивали на художествената самодейност.
 

Дом за стари хора "Баба Марта"

Е-мейл Печат ПДФ
     ДСХ "Баба Марта", с. Липница, община Мизия, отвори врати на 17.06.2008 година със Заповед № РД 01-545/17.06.2008 г. от Министерството на труда и социалната политика, съгласно чл.36, ал.3, т.3 от ПП ЗСП.
     ДСХ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги за лица, отделени от дома, затруднени или в невъзможност да задоволяват потребностите си, липса или отказ на близки и роднини за оказване на грижи в домашна среда. Условията и редът за извършване на социалните услуги в ДСХ се определят с Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане /чл.19 от ЗСП/.
продължава>
 

Домашен социален патронаж

Е-мейл Печат ПДФ
     През 1989 год. в гр. Мизия е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж. Това е форма на социални услуги, доказала своята ефективност през годините. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. Капацитетът на заведението е 140 обслужвани лица от пет населени места : гр.Мизия и селата от общината. ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се превърна в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга. Разнос храна ползват 70 човека от цялата община.
     По Национална програма "Социални услуги в семейна среда" през 2009 г. към Домашен социален патронаж имаше назначени 10 Домашни помощници във всички населени места в общината, които обслужваха 56 възрастни самотни хора и хора с увреждания по домовете.
     Предоставяните социални услуги са:
 • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
 • почистване на дома
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .
     Непрекъснато се увеличава броят на желаещите да ползват услугите на ДСП
 

"Социален асистент" и "Домашен помощник"

Е-мейл Печат ПДФ
Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"    

     Услугата "Социален асистент" се предоставя вече пета година, след успешната защита на проект на Община град Мизия по Национална програма на Министерство на труда и социалната политика "Асистенти на хора с увреждания".
 • За 2005 г. по НП "АХУ" са работили 16 социални асистента.
 • За 2006 г. по НП "АХУ" са работили 26 социални асистента
 • За 2007 г. по НП "АХУ" са работили 6 социални асистента
 • За 2008 г. по НП "АХУ" са работили 6 социални асистента
 • За 2009 г. по НП "АХУ са работили 6 социални асистента

     В рамките на одобрения проект за 2009 г. , шест социални асистента подпомагат живота на 13 лица с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ.

     Грижата за тях включва:

 • закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост;
 • приготвяне или доставка на храна /по желание на клиента/;
 • съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни държавни и общински институции;
 • помощ при общуване, осъществяване на социални контакти, организиране на празници;

     Реализирането на програмата дава възможност на потребителите да върнат усещането си за живот, за грижа на държавата и общината за хората в неравностойно положение, в рамките на изискванията на програмата да определят своите нужди и подпишат съвместен план за предоставяне на услугата.
     Лицата, които желаят да ползват услугата"Социален асистент", трябва да са с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ, самотни лица. Включването в програмата става след подаване молба до Дирекция "Социално подпомагане" град Мизия и оценка на нуждите.

продължава>
 

Център за социална интеграция

Е-мейл Печат ПДФ
     Създава се по проект "Промяна на политиката и практиките на общините в обслужването на възрастни и хора с увреждания" на Националното сдружение на общините на Република България, финансиран по Програма ФАР-АКСЕС 2000 на Европейския съюз. Проектът е на стойност 10 000 лв. и се реализира 2003 г. Чрез този проект като пилотна, община Мизия съдейства за активното включване на възрастните и хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика и за промяна на общинските практики в работата с хората от целевите групи.
     ЦСУ предоставя административни, информационни и консултантски услуги, които осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Чрез този център общината им осигури възможност да живеят достойно и сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа. Изгради се мрежа от услуги във всички селища на общината. От м.януари 2004 г. ЦСУ е структурно звено в общинската администрация - общината осигури линейка и нейната издръжка за обслужване на крайно нуждаещите се граждани.
 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"