ОБЯВЛЕНИЕ

Вторник, 03 Ноември 2015 15:20 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-241 от 28.10.2015г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – План за застрояване на ПИ № 000303 – собственост на Йордан Пламенов Бояджиев по КВС на гр. Мизия, местност „Ореховско поле"(стана), с цел преотреждане на терена от „стопански двор" в „за производствено складови дейности.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ВрИД КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н. НЕКОВСКИ