ЗАПОВЕД № РД.11-191/20.05.2013г

Четвъртък, 30 Май 2013 08:37
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия и Решение №234/26.04.2013г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10 юни 2013г. (понеделник) от 14:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
ПИ №000272, с площ 1,183 дка, с НТП „Нива", ІV категория, местността „Ордията" в землището на с.Крушовица, с АОС № 775/08.03.2013г.;
ПИ №234001, с площ 6,004 дка, с НТП „Нива", ІV категория, местността „Цанковски кривол" в землището на с.Крушовица, с АОС № 776/08.03.2013г.

2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/:
582,00лв. - за ПИ №000272;
3490,00лв. - за ПИ №234001.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 21.05.2013г. до 07.06.2013г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /407,20лв / и се внася до 16:00 часа на 07.06.2013г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 07.06.2013г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 17.06.2013г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 10.06.2013г. до 17:00 ч. на 14.06.2013г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 14.06.2013г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 14.06.2013г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Крушовица, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ