ОБЯВЛЕНИЕ

Понеделник, 12 Септември 2016 00:00 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-70 от 02.09.2016 г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план на имот с кад. № 1184, по плана на с. Крушовица, с адрес ул. Екзарх Йосиф № 11, собственост на Красимир Георгиев Тодоров, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с цел отреждането му „за животновъдна ферма".
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ
/Зап. № РД.11-466/19.08.2016 г./