Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Friday, 19 March 2021 08:41 Община Мизия - Общински съвет
Print
There are no translations available.

 

 

Изх.№ 211 /19.03.2021 г.

 

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 01- 173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

С В И К В А М :
Общинският съвет на редовно заседание от разстояние на 24.03.2021г. /сряда/ от 11.00 часа, чрез видеоконференция при следния

 


ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 


Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Вх. №356/19.03.2021г., докладна, относно одобряване на експертни оценки и откриване на процедура за продажба на урегулирани поземлени имоти в с. Софрониево.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. №354/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне безвъзмездно за управление на Национална служба за съвети в земеделието на помещение, находящо се в сградата на Общинска администрация , гр. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. №352/19.03.2021г., докладна, относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОД на МВР - Враца на самостоятелно обособена част от сграда в гр. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. №351/ 18.03.2021 г., докладна, относно корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
Вх. № 353/ 18.03.2021 г. докладна, относно приемане на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“
Вх. № 360/ 19.03.2021 г. докладна, относно сключване на договор за изработване на „Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 на община Мизия“ и изразходване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Весела Вълкова – гл. експерт „ Обществени поръчки“
Вх. № 359/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Вх. № 358/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Вх. № 357/ 19.03.2021г. докладна, относно приемане на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Вх. №361/ 19.03.2021г. докладна, относно даване на съгласие за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Мизия от учебната 2021/2022 година.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Вх. №355/19.03.2021 г. докладна, относно именуване на централния площад в с. Софрониево, община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Нанси Кунчева – старши специалист „Етнически въпроси, младежки дейности и спорт“
Вх. № 362/ 19.03.2021 г. докладна, относно Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на Решенията на Общински съвет - Мизия, приети в периода м. юли 2020 – м. декември 2020 г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия.
Разни

 


Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.
Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 9.00 часа на 24.03.2021 г. на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА
Председател на ОбС Мизия

             

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

Attachments:
Download this file (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]