Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

МОТОКРОС МИЗИЯ 2012

Е-мейл Печат ПДФ
ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ НА
03-04.08.2012 г. гр.Мизия

 

03.08.2012г. /петък/
Посрещане на участниците и официална тренировка
в класовете: junior, MX2-250куб.см, MX1-450куб.см
04.08.2012г. /събота/
10,30ч. – официално откриване на състезанието
11,00ч. – първи манш клас „junior"
11,15ч. – първи манш клас MX2-250куб.см
11,30ч. – първи манш клас MX1-450куб.см

11,30-12,00ч. – почивка

12,00ч. – втори манш клас „junior"
12,15ч. – втори манш клас MX2-250куб.см
12,30ч. – втори манш клас MX1-450куб.см
13,00ч. – награждаване на състезателите по класове

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Проект на нова Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на териториятана община Мизия

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че сдокладна записка изх.№ 61.00-202 /13.07.2012 г.на кмета на община Мизия е внесен в Общински съвет –Мизия подготвен проект на Нова Наредба за поддържане и опазване на общественияред ,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия .Новиятподзаконов нормативен акт е разработен от работна група от Общинскаадминистрация – Мизия.

На основание чл.26,ал.2 от Закона занормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересованилица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация иуслуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките наработното време от 08.30 до 17.00 часа.

МОТИВИ :

Съществуващата Наредба 1 за поддържане и опазване наобществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизияе приета с решение № 39/22.03.2004 г.и до настоящия момент е актуализиранамногократно.С цел прецизиране на някои текстове, спазване на изискванията нанационалното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващатанаредба както и вписване на нови такива ,свързани със задълженията иотговорностите на органите на общинска администрация и всички лица ,коитоживеят или временно пребивават на територията на общината.

Съществуващитеразмери за санкциониране на нарушителите са ниски и не са достатъчен аргумент заспазване на правилата ,разписани в наредбата ,което би довело до влошаване на реда и чистотата на територията наобщината.

Изложените по горе мотиви наложиха изработване на нова наредба.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Proekt na naredba 1.doc)Proekt na naredba 1.doc[ ]
 

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"
гр. Мизия, ул. "Дико Илиев" №25, тел. 09161/23-05, e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

На основание Заповед № 5779-334 от 06.07.2012 година на директора на ОУ «Цанко Церковски», град Мизия

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на:

Поземлен имот №409002 - собственост на Основно училище „Цанко Церковски", с площ 5,247 дка, с НТП „Друга селскостопанска територия", ІV категория, местността "Зад ушите" в землището на гр. Мизия, община Мизия.

Търгът ще се проведе на 01.08.2012 година от 10:00 часа в учителската стая на ІІ-ри етаж в сградата Основно училище «Цанко Церковски», град Мизия при НТЦ 3 046 (три хиляди и четиридесет и шест) лв.
Тръжна документация в размер на 50 (петдесет) лева се закупува в счетоводството на ОУ «Цанко Церковски», град Мизия от 9.00 часа на 11.07.2012г. до 16.00 часа на 31.07.2012 година.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (305 (триста и пет) лева) от НТЦ, може да се внася на касата на училището до 16:00 ч. на 31.07.2012 година след закупуване на тръжната документация.

За допълнителна информация: тел.0892234130, и в сайта на община Мизия -www.miziabg.com.

 

Проект на Наредба № 2 за пожарната безопасност на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
В прикаченият файл може да се запознаете със съдържанието на проекта  на наредбата
Прикачени файлове:
Изтегли файла (proekt na naredba 2.pdf)Проект на Наредба №2[ ]
 

Констативен протокол във връзка с наводнение следствие повишаване нивото на р. Скът в периода 28.05. – 01.06.2012 г., в гр. Мизия и с.Крушовица

Е-мейл Печат ПДФ
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 13.06.2012 г., в изпълнение на Заповед № РД.09-248 от 04.06.2012 г. на Кмета на Община Мизия се събра комисия в състав:
1. Цветан Василев – Зам. Кмет на община Мизия;
2. Дафинка Берчева – Гл. специалист УТС, община Мизия;
3. Асен Бенов – Представител на областно управление на „ПБЗН"
4. Мариана Цекова – Експерт – оценител
Която посети имотите, за които има информация, че са наводнени следствие повишаване нивото на р. Скът в периода 28.05. – 01.06.2012 г., в гр. Мизия и с.Крушовица и направи оглед и измерване на нанесените щети.
При огледа комисията

КОНСТАТИРА

Следното:

1. ВЛАЙКО ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ от гр. Мизия, ул. „Гаврил Георгиев " № 3
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.9400-974/02.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• сутерен къща – навлажнена и обрушена външна и вътрешна мазилки Н = 1,20 – 1,40 м.
• лятна кухня с площ 13,0м2.– навлажнена и обрушена варова мазилка
• гараж - ЗП=18 м2 , навлажнена и обрушена външна и вътрешна мазилки Н = 0,40 – 0,50 м
• стопанска постройка. Новопостроена. Носещи стени от тухлена зидария и бетонов пояс . Дървена покривна конструкция, покрита с LT ламарина. Година на построяване – 2002г. с вертикални пукнатини в размер на 1,5-2,0 см
• стопанска постройка. Носещи стени от тухлена зидария и бетонови основи. Дървена покривна конструкция, покрита с керемиди с вертикални пукнатини в размер на 6-7 см и през бетоновата част от стената.

2. ТИНКО ЦВЕТКОВ КЪНОВ от гр. Мизия, ул. „3-ти март " № 26
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-906/04.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м, пукнатини и слягания не се констатираха.

3. ВАСИЛ ЙОСИФОВ СЕРГЕНКОВ от гр. Мизия, ул. „3-ти март " № 30
ДОКУМЕНТ: Молба № АО.94-00-955/08.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• сутерен на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м, пукнатини и слягания не се констатираха.

4. МАЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА от гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев " № 59
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-954/08.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м,
пукнатини и слягания не се констатираха.
• Кухня/ пристройка, партер/ с полезна площ – 16 м2, навлажнена и обрушена вътрешна вароциментова мазилка. Кухненско обзавеждане от MDF, 10 % от НВС /намокрени основи в контакт с пода /, пукнатини и слягания не се констатираха.

5. АЛЬОША ГОРАНОВ ИВАНОВ от гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев " № 61
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-968/11.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н =1,00 м, пукнатини и слягания не се констатираха.
• ЛЕХИ ЗАСАДЕНИ С ПИПЕР – 5 БР., лехите са покрити с нанос , корените на растенията са преовлажнени и загиват. Не се очаква добив.

6. ХРИСТИНА КОСТОВА ГЕНОВА, с. Крушовица, ул. „Аврам Стоянов " № 20
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена мазилка Н =0,40 м., пукнатини и слягания не се констатираха.
• Трайно насаждение – лозе – 0,600дка, само новозасадени главини на мястото на измръзналите са заталачени

7.ПЛАМЕН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ, с. Крушовица, ул. „Петър Цветков" № 70
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена мазилка Н =1,20 м. Обрушена външна и вътрешна мазилки . Ппукнатини и слягания не се констатираха.

8.ХРИСТО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ, с. Крушовица, ул. „Аврам Стоянов " № 22
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена каменна зидария Н =0,40 м., пукнатини и слягания не се констатираха.
• Площ засадена с картофи - Полезна площ – 18 м2
• Лехи засадени с червен лук – 7БР. Полезна площ – 25 м2
Лехите са покрити с нанос , корените на растенията са преовлажнени и загиват. Не се очаква добив.

9.ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА /ДАНИЕЛА ТОШКОВА ИВАНОВА/, с. Крушовица, ул. „Петър Цветков" № 68
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Гараж с търговско предназначение – навлажнена мазилка Н = 0,50 м. Стени от тухлена зидария и покрив – стом. бет. плоча Остъклени рамки от винкел. Обрушена външна и вътрешна мазилки . Ппукнатини и слягания не се констатираха. Към момента на събитието обекта не се използва по предназначение.
Във връзка с направените костатации, комисията

Р Е Ш И :

Нанесените щети на описаните имоти имат естеството на текущ ремонт, за който не се предоставя възстановителна помощ, съгласно разпоредбите на чл.29, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ:
1. /п/ (Ц. Василев)
2. /п/ (Д. Берчева)
3. /п/ (А. Бенов)
4. /п/ (М. Цекова)

 


Страница 155 от 162
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"