Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
ДРАГИ МЛАДЕЖИ,
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОРГАНИЗИРА ЗА ВАС В ОБЩИНСКИ КЛУБ ГР. МИЗИЯ,

ВЕЛИКДЕНСКА ДИСКОТЕКА:

ïСЪБОТА СРЕЩУ НЕДЕЛЯ- СЛЕД ПРАЗНИЧНАТА ЛИТУРГИЯ В ЦЪРКВАТА- ОТ 00.10 ЧАСА;

ïНЕДЕЛЯ- 15 АПРИЛ 2012 Г. -ОТ 20.30 ЧАСА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ В ХРАМА „ СВ.АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ „  

ГР. МИЗИЯ ЩЕ БЪДАТ ОТСЛУЖЕНИ ЛИТУРГИИ, КАКТО СЛЕДВА :

НА 12  АПРИЛ  2012 г.- ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК – ОТ 18,00 ЧАСА

НА 13 АПРИЛ  2012г. – ВЕЛИКИ ПЕТЪК – ОТ 20,30 ЧАСА

НА 14 АПРИЛ  2012 г. – ВЕЛИКА СЪБОТА – ОТ 23,00 ЧАСА

 ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Обява от Андонов ООД

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Оползотворяване на месокостно брашно с цел получаване на подобрители за почви.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед №РД-09-120/12.03.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменения на действащия  подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата  на поземлен имот №081017, в землището на с.Сараево, общ.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нов имот с площ до 1,5 дка и промяна на предназначението му от  „предимно производствена зона” в „зона за отдих и обслужване”.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия” и Парцеларен план за трасета на: електропровод, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на гр.Мизия, обл.Враца  в следния обхват:  ПИ № 050012, 050017, 050018, 050016, 050015, 056004, 056005, 000421, 059006, 059007, 000171.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мизия, стая 209. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мизия.

 


Страница 151 от 152
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"