Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Регистри на наематели и ползватели на земеделски земи КРУШОВИЦА

Е-мейл Печат ПДФ
Регистрите може да видите в прикачените файлове
Прикачени файлове:
Изтегли файла (reg72_40200.XLS)КРУШОВИЦА[ ]
Изтегли файла (reg72dublirani.XLS)КРУШОВИЦА - ДУБЛИРАНИ[ ]
 

Регистри на наематели и ползватели на земеделски земи МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Регистрите може да видитите в прикачените файлове
Прикачени файлове:
Изтегли файла (reg72_48043.XLS)МИЗИЯ[ ]
Изтегли файла (reg72dublirani.XLS)МИЗИЯ - ДУБЛИРАНИ[ ]
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

 

Община Мизия на основание чл. 130, ал.2 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.09-340 от 23.07.2012 год. на кмета на Община Мизия е одобрен Проект за частично изменение на ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІІІ465 и ІХ465, кв. 57 по плана на с. Крушовица, общ. Мизия, с цел урегулиране на допълнителна площ към урегулиран имот със съществуваща сграда (УПИ VІІІ465) от имот разположен източно от сградата – също общинска собственост и преотреждане на УПИ ІХ465 „За обществено обслужване”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Мизия до Административен съд гр. Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ

(съгл. заповед № РД.09-337/20.07.2012 г.)

 

ЗАПОВЕД № РД.00-357 /01.08.2012 год.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На  20 август 2012г.(понеделник) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землището на село Липница, община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2012/2013 стопанска година, както следва:

 

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

004011

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

7,976

006001

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

0,303

006006

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

1,599

006007

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

VI

1,790

006008

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

VI

1,951

007013

ПОПОВА ПАДИНА

Нива

IV

3,802

021009

ВЛАШКОТО ЛИВАДЕ

Нива

IV

1,567

023058

ПАРЦЕЛИТЕ

Лозе

ІV

1,720

066001

ЛЪКАТА

Нива

IV

4,252

067001

ЛЪКАТА

Нива

IV

1,021

078005

ПРИПЕКА

Нива

VI

4,311

108007

ЛЪГА

Нива

III

1,639

136001

ВЛАШКИ ВРЪХ

Нива

ІV

13,590

137003

БЪРБОРСКИ КРИВОЛ

Нива

IV

12,279

140013

СТАРОТО СЕЛО

Нива

3,476

143007

СТ.СЕЛО-ГАРЧ. ПАД.

Нива

VI

6,602

145003

СТАРОТО СЕЛО

Нива

5,494

145008

СТАРОТО СЕЛО

Нива

1,201

147001

ЛЪКАТА

Нива

VI

0,901

147011

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

13,727

147013

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

3,081

148005

ЛЪКАТА

Др.сел.тер.

VI

3,283

150001

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІХ

6,473

150012

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

ІХ

4,729

150032

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІХ

1,441

156011

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

1,654

156020

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

4,890

156026

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

0,747

156038

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

4,627

157001

СТЪРЧИ КРАК

Др.сел.тер.

VI

9,626

157026

СТЪРЧИ КРАК

Нива

VI

1,370

158003

БЪРЗИНАТА

Нива

III

1,601

160018

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Нива

IV

3,522

160019

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Нива

IV

1,144

161002

ВЛАШКИ ВРЪХ

Нива

IV

26,085

161008

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Др.сел.тер.

ІV

16,029

161009

СТАРОТО СЕЛО

Др.сел.тер.

VІІ

10,987

161021

СТОПАНСКИ ДВОР

Нива

VI

15,278

161029

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

40,456

161031

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

VI

63,832

161032

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

13,906

161034

ЛЪГА

Др.сел.тер.

ІV

24,828

161039

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

ІV

9,716

161050

ЛЪГА

Др.сел.тер.

ІV

2,999

161051

ЛЪГА

Нива

III

6,084

161052

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

VI

7,531

161053

ГЕРЕНА

Др.сел.тер.

VI

0,869

161054

ПРИПЕКА

Др.сел.тер.

ІІІ

2,147

161055

СТОПАНСКИ ДВОР

Др.сел.тер.

VI

3,868

161056

ПРИПЕКА

Нива

V

4,568

161057

МЕЧКОВОТО

Нива

IV

2,708

161058

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

IV

6,116

161059

СТОПАНСКИ ДВОР

Овощна град.

VI

2,827

161061

ВЛАШКО ЛИВАДЕ

Др.сел.тер.

ІV

3,024

161062

СТАРОТО СЕЛО

Др.сел.тер.

ІV

4,004

161064

ЛЪГА

Нива

IV

10,986

161066

ЛЪГА

Нива

III

2,613

161067

ГОРНИЯ ПРАПОР

Др.сел.тер.

VI

5,012

161069

БЪРЗИНАТА

Др.сел.тер.

ІІІ

5,053

161070

БЪРЗИНАТА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

3,380

161072

БЪРЗИНАТА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

1,574

161073

ПРИПЕКА

Др.тер.заета сел.ст.

ІІІ

1,574

161084

БЪРЗИНАТА

Нива

IX

1,961

161091

ЛЪГА

Нива

III

1,805

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 86/26.04.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Кат.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

32.00 лв

30.00 лв

28.00 лв

26.00 лв

24.00 лв

22.00 лв

20.00 лв

18.00 лв

 

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20 /двадесет/ лева и се закупува от  02.08.2012г. до 17.08.2012г.

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 17.08.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17,00 часа на  17.08.2012г., след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.

6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  27.08.2012г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  20.08.2012г.  до 17.00 часа на 24.08.2012г.  Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 24.08.2012г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17,00 часа на 24.08.2012г.,  след закупуване на тръжна документация.

 

7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и кметството на  с. Липница в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.


КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

Обява за обществеността

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД", ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Цариградско шосе" 115И, в качеството си на правоприемник на БТК Мобайл ЕООД, представлявана от пълномощника Христин Цветолюбов Савов, ЕГН 7905037266, упълномощен с нот. заверено пълномощно с № 7775 от 17Л1.2010 г., със следния адрес и телефони за контакт: гр. София 1784, бул. „Андрей Сахаров" № 1, тел: 02 9454958, факс: 02 8474115; моб: 0878 680 677

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение: експлоатиране на изградена приемо- предавателна станция (ППС) VZ6152, собственост на„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД" за осъществяване на електронно-съобщителни услуги в част от поземлен имот №211012 (№211013), ЕКАТТЕ 40200, находящи се в землището на село Крушовица, община Мизия, област Враца

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Инвестиционното предложение е реализирано през 2007 - 2009 год. чрез изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта (приемопредавателна станция - обект на техническата инфраструктура), представляващ метална конструкция с антени /кула тип Телемоб/ с наземно фундиране, нетрайно прикрепена към терена и технологично помещение за разполагане на апаратура и оборудване в основата на кулата. Обектът е изграден в рамките на площ от 460 кв. м., част от поземленит имот №211012 (№211013). Инвестиционното предложение се прави във връзка с удължаване разрешението за временно ползване на зем. земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ. Обектът не излъчва емисии и отговаря на пределно-допустимите нива на излъчване на ЕМП по смисъла на Наредба № 9 на МЗ/МОСВ за пределно допустимите нива на ЕМП в населени територии. При изграждането му не са извършвани изкопни работи и не е изграждана нова (допълнителна техническа инфраструктура - пътища/улици, газопровод, електропроводи и други) .

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

НЯМА

3.Местоположение     на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; Поземлен имот №211012 (№211013), ЕКАТТЕ 40200, находящ се в землището на село Крушовица, община Мизия, област Враца, собственост на (наследниците на) Рашо Петров Рашков. Имотът не е в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното
наследство, не се очаква трансграннчно въздействие, реализация на схема на нова, или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

За изграждането и функционирането на обекта няма да се използват природни ресурси. Не е предвидено водоснабдяването му.

5.0тпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;

НЯМА

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

 НЯМА

Възложител:/п/.....

Дата: 23.06.2012 г.

 


Страница 151 от 160
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"