Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- МИЗИЯ

ТЪРСИ НА НАЗНАЧИ:

СПЕЦИАЛИСТИ В ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Мизия;
2. Мотивационно писмо;
3. Професионална автобиография- европейски формат;
4. Документ за самоличност (копие);
5. Диплома за завършено образование (копие);
6. Документи за допълнителна квалификация, вкл. чуждоезиково обучение и компютърна грамотност (копия);
7. Трудова книжка (копие).

Документите се приемат в Община Мизия- Център за информация и услуги на населението в административната страда на Общинска администрация- I-ви етаж.

За справки: Общинска администрация- Мизия, Център за информация и услуги на населението, гр.Мизия, ул. "Г.Димитров" № 25-27, тел. 23-15, тел./факс 20-12, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

КМЕТ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Заповед № РД.09-388/20.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №126 по протокол № 12/27.07.2012г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 17.09.2012г. от 11:00 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
поземлен имот№ 110003 - частна общинска собственост, с площ 10,000 дка, с НТП „нива", ІV кат., в местността «Биволарката», землището на гр. Мизия, община Мизия
2. Определям начална тръжна цена 5590,00 /пет хиляди петстотин и деветдесет/ лева.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 22.08.2012г. до 17:00 часа на 14.09.2012год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /559,00 лв./ и се внася до 16:00 часа на 14.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 14.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 24.09.2012г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 17.09.2012г. до 17:00 часа на 21.09.2012г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа на 21.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 21.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

Заповед № РД.09-389 /20.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №130 по протокол № 12/27.07.2012г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 17.09.2012г. от 11:30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
Урегулиран поземлен имот - УПИ VІІІ, кад № 465, кв. 57, по плана на с. Крушовица, община Мизия с площ 1480,00 кв.м. и построените в него: масивна едноетажна сграда "Фурна", с основно помещение с площ 170 кв.м. – за производство на хляб, пристройка – помещение от 58 кв.м. – предназначено за магазин, и едноетажна сграда, със застроена площ 50,40 кв.м., находящи се в с. Крушовица, община Мизия
2. Определям начална тръжна цена 12800,00 /дванадесет хиляди и осемстотин/ лева.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 22.08.2012г. до 17:00 часа на 14.09.2012год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /1280,00 лв./ и се внася до 16:00 часа на 14.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 14.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 24.09.2012г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 17.09.2012г. до 17:00 часа на 21.09.2012г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа на 21.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 21.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

КОНЦЕРТ 18.08.2012

Е-мейл Печат ПДФ

 

ЗАПОВЕД № РД.09-378 /13.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №537/22.12.2010г. по протокол №47/22.12.2010г. и Решение №527/22.10.2010г. по протокол № 45/26.11.2010г. на ОбС- гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 29.08.2012г. от 11:30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
- поземлен имот №277001 - частна общинска собственост, с площ 103,095дка, НТП „нива", V категория, местността „Среден връх" в землището на гр. Мизия, община Мизия.
2. Определям начална тръжна цена 41 547 лева /четиридесет и една хиляди петстотин четиридесет и седем лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 14.08.2012г. до 17:00 часа на 28.08.2012г, в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /4 154,70 лв./ и се внася до 16:00 часа на 28.08.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 28.08.2012г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 05.09.2012г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 29.08.2012г. до 17:00 часа на 04.09.2012г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа на 04.09.2012г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 04.09.2012г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ

 


Страница 141 от 152
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"