Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД11-999/02.08.2012г. на Изпълнителния директор на БАБХ, Заповед №РД-18-ДО1/09.08.2012г. на Областния управител на Област Враца, във връзка с констатирани случаи на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Руската федерация и Република Украйна и взети решения на заседание на Общинската епизоотична комисия в община Мизия и с цел недопускане разпространението на болестта на територията на общината

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Превоза на свине без ветеринарно-медицински свидетелства и с нерегистрирани МПС- та;
2. Да се изхранват домашни свине с кухненски отпадъци, както и с отпадъци от депа;

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ст. спец. "Екология и БКС" –Маргарита Константинова, екоконтрольор – Пейо Беляшки, служители на ПУ- Мизия.
При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват служителите на БАБХ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението на община Мизия, като бъде разлепена на общодостъпни места във всички населени места, да бъде качена на сайта на общината www.miziabg.com. и да се излъчва по кабелна телевизия и РТВ.
Да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

Рег. № 32845
14.08.2012 г.

О Б Я В А

"Човешки ресурси" при Областна дирекция на МВР-Враца, уведомява кандидатите за държавна служба в МВР, които ще кандидатстват съгласно министерска заповед рег. № К-9041/10.08.2012 г., да имат предвид следното:
1. С министерска заповед рег.№ К-9041/10.08.2012 г. е обявен конкурс за 71(седемдесет и една) вакантни длъжности от категория Е- полицай.

2. В срок от 15.08.2012г. до 13.09.2012 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 11.30 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите, отговарящи на общите и специфични изисквания.
2.1. За длъжностите полицай - старши полицай в РУП-АЕЦ-Козлодуй кандидатите да притежават документ от предварително медицинско изследване (ПКК- пълна кръвна картина), като резултата от него да отговоря на изискванията за пригодността на работещите при постъпване на работа в среда с йонизиращи лъчения, съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

3. При подаване на документите кандидатите да представят и собственоръчно написана подробна автобиография.

4. Кандидатите да носят със себе си обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ, КОЙТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯТ, ПРЕДИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:
1. Автобиография-подробна, саморъчно написана;
2. Ксерокопие от лична карта;
3. Нотариално заверено копие от диплома за средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
5. Удостоверение от Районна прокуратура по постоянен адрес;
6. Удостоверение от Окръжна прокуратура по постоянен адрес;
7. Служебна бележка от Национална следствена служба.
8. За длъжностите полицай - старши полицай в РУП-АЕЦ-Козлодуй кандидатите да притежават документ от предварително медицинско изследване (ПКК- пълна кръвна картина), като резултата от него да отговоря на изискванията за пригодността на работещите при постъпване на работа в среда с йонизиращи лъчения
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
(ксерокопия от удостоверения за професионална квалификация)
- свидетелство за управление на МПС+ талон
- трудова книжка;
- военна книжка;
- други
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДА СА ПРИЛОЖЕНИ В ОБИКНОВЕНА БЯЛА КАРТОНЕНА ПАПКА С МАШИНКА.
За подробно попълване на документите-образци е необходимо кандидатите предварително да имат ЕГН на майка, баща, братя, сестри, съпруг/а.
ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:
1. Заявление-образец;
2. Анкетна карта- образец;
3. Декларация за гражданство- образец;
4. Декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД- образец;
5. Медицинско свидетелство- образец МВР;
6. Декларация по чл.43 от ЗЗКИ- образец МВР;

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

 

 

ГРАФИК на заседанията на комисиите, определени със Заповед № 153/03.08.2012г. и Заповед № 154/03.08.2012г. на Директор на ОД „Земеделие”- гр. Враца на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и срещи с ползвателите за сключване на споразумения за 2012/2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

График на заседанията на комисиите, определени със Заповед № 153/03.08.2012г. и Заповед № 154/03.08.2012г. на Директор на ОД „Земеделие”- гр. Враца на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и

срещи с ползвателите за сключване на споразумения за 2012/2013стоп. год.

Дата

Община

Час

Землище

Място на провеждане

15.08.2012г.

Мизия

10.00 ч

Липница

ОС „Земеделие”-Оряхово

15.08.2012г.

Мизия

14.00 ч

Софрониево

ОС „Земеделие”-Оряхово

16.08.2012г.

Мизия

10.00 ч

Крушовица

ОС „Земеделие”-Оряхово

17.08.2012г.

Мизия

10.00 ч

Сараево, Войводово, Мизия

ОС „Земеделие”-Оряхово

20.08.2012г.

Оряхово

10.00 ч

Оряхово, Лесковец

ОС „Земеделие”- Оряхово 

20.08.2012г.

Оряхово

14.00 ч

Галово

ОС „Земеделие” –Оряхово 

21.08.2012г.

Оряхово

10.00 ч

Горни Вадин, Долни Вадин

ОС „Земеделие” –Оряхово 

22.08.2012г.

Оряхово

10.00 ч

Остров

ОС „Земеделие” -Оряхово

23.08.2012г.

Оряхово

10.00 ч

Селановци

ОС „Земеделие” -Оряхово

 

Регистър на наематели и ползватели на земеделски земи САРАЕВО

Е-мейл Печат ПДФ
Регистърът може да видите в прикачния файл
Прикачени файлове:
Изтегли файла (reg72_65396.XLS)САРАЕВО[ ]
 

Регистри на наематели и ползватели на земеделски земи ВОЙВОДОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Регистрите може да видите в прикачните файлове
Прикачени файлове:
Изтегли файла (reg72_11853.XLS)ВОЙВОДОВО[ ]
Изтегли файла (reg72dublirani.XLS)ВОЙВОДОВО - ДУБЛИРАНИ[ ]
 


Страница 129 от 139
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"