Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО НА 17.04.2018Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПИСМО ОТ РЗИ ВРАЦА, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПРОБИ ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ГР. МИЗИЯ НА 14 И 21.03.2018Г., ДОКАЗВАТ СЪОТВЕТВСТВИЕ С НАРЕДБА №9 ЗА КАЧЕСТВАТА НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.

 

 

                                                   ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

                                                                        

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация Р), в обхвата кв. 49, по плана на с. Софрониево, Община Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обособяване на ново УПИ II с отреждане„За парк”, и запазване на отреждането на УПИ I „За търговски павилион“.

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

 

 

             ЗА КМЕТ на

             Община Мизия:

             ЗАМ. КМЕТ

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-152/05.04.2018 г./

 

Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                              

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8/05.04.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 92 по регулационен план на с. Липница, Община Мизия, с обособяване на двата УПИ I и УПИ II в УПИ I и промяна на отреждането в „За обслужващо предназначение, бензиностанция, газостанция, паркинг и за КОО“

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          ЗА КМЕТ на

          Община Мизия

          ЗАМ. КМЕТ:

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД-11.152/05.04.2018г./

 

Съобщение по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация Р), в обхвата кв. 42, по плана на гр. Мизия, Община Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обособяване на нови УПИ III и УПИ IV, с отреждане съответно „За пазар” и „За парк“.

 

Изработеният проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТИСХД”, стая 209.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЗА КМЕТ на

             Община Мизия:

             ЗАМ. КМЕТ

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД.11-152/05.04.2018 г./

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово уведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства –2722 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 6756 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3571 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 6455 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 7978 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 4170 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5083 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 6358 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 7518 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 11276 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ - свободни средства - 4223 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) - свободни средства - 2988 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 3033 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст или безработни лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества (Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания) – свободни средства - 4838 лв.;

                                                                                                            

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/2465

 


Страница 9 от 141
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"