Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщава, че със Заповед № РД.08-13/31.05.2018 г. е одобрен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване РЗ), в обхвата на съществуващите УПИ I и УПИ VII, кв. 26, с. Крушовица, Община Мизия по плана на с. Крушовица от 1909 г., като в обхвата на двата УПИ попада имот с кад. № 501.1161, собственост на възложителя Станчо Маринов. Частичното изменение е с цел обособяване на нови УПИ I, УПИ VII, УПИ IX и УПИ X и изчистване на съсобствеността без промяна на предназначението – за жилищно ниско застрояване, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

 

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-15 от 04.06.2018г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – План за застрояване на ПИ № 282021 – собственост на „Тоев Кампо“ ЕООД по КВС на гр. Мизия, местност „Ливадето”, с цел преотреждане на терена от „стопански двор” в „за производствено складови дейности.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

                                                                                              Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                                                              

 

 

 

Община Мизия на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-14/31.05.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I-843, кв. 83, по регулационния план на с. Крушовица, Община Мизия, с цел промяна на отреждането от „За нискоетажно жилищно застрояване” в „Производствено складови дейности”, както и урегулиране на имота по имотните граници.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 КМЕТ на

    Община Мизия:

      Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.06.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.06.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 шивач, мъжко/дамско облекло

1 касиер

5 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

2 работник, зареждане на рафтове

1 шлосер

3 сервитьор

2 барман

1 работник, разсадопроизводство

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 асистент-продавач – чл. 36, ал. 1

 

 

  • Регионална програма

 

9 работник, поддръжка

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

2 работник, озеленяване

 

 

  • По проект „Работа”

 

3 продавач-консултант

2 общ работник

1 работник, поддръжка

1 работник, озеленяване

2 сервитьор

1 чистач/хигиенист

2 работник, зареждане на рафтове

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

 

 

           Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника, че на 12.06.2018 год. от 10.30ч. ще се извършат технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 9 февруари 2016г.

 

 

 

 

 

                                                                           Община Мизия

 


Страница 9 от 145
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"