Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 17.05.2019Г. И 27.05.2019Г. ОБЩИНА МИЗИЯ ЩЕ БЪДЕ ПОСЕТЕНА ОТ МОБИЛЕН ЕКИП НА ТП НА НОИ – ВРАЦА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ЛИЦАТА ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРОГНОЗЕН РЕЗМЕР НА КОЕФИЦИЕНТ И ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯ.

       МОБИЛНИЯТ ЕКИП ЩЕ РАБОТИ С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 10:00ЧАСА ДО 14:00ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

                                                              ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение съглсасно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите

Прикачени файлове:
Изтегли файла (съобщение.pdf)съобщение.pdf[ ]
 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ НА 22.04.2018г. ОТ 13.00ч. ДО 16.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ДГ „НЕЗАБРАВКА“ , ДСП, ПГ по ХТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

 

 РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

 

       ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО    ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ВиК МИЗИЯ ОТНОСНО ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НА УЛ.“ ПЕТЪР АТАНАСОВ“ ГР. МИЗИЯ ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНО НА 19.04.2019г.

 

                    ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

 

 

        

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

 

С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет на Република България обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, определени с ПУП на газопровод „Южен поток“ е обявен за национален обект и обект с национално значение.

Със Заповед № РД-02-15-29 от 21 март 2014 г. на Министъра на регионалното развитие, обнародвана в Държавен вестник, брой 28 от 28 март 2014 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, определени с ПУП на газопровод „Южен поток“ . Заповед № РД-02-15-29 от 21 март 2014 г. е влязла в сила на 14.04.2014 г. Съгласно регистъра на засегнатите имоти, приложен към ПУП-ПП, трасето на газопровода ще преминава през имоти на територията на землищата на гр. Мизия и с. Войводово.

Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от Закон за енергетиката, сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти.

Във връзка с това, на основание чл. 210, ал. 1 от Закон за устройство на територията и постъпило искане от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Кмета на Община Мизия назначи комисия със Заповед № РД.08-2/27.02.2019 г., която да разгледа и одобри представените от независим оценител пазарни оценки и да определи размера на дължимото обезщетение за учредяване на сервитутни вещни права за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българската граница“, определени с ПУП на газопровод „Южен поток“.

Гражданите, чийто имоти са засегнати ще получат уведомително писмо. За получаване на обезщетението е необходимо да представят в 14 дневен срок от получаване на писмото от 08.30 часа до 17.00 часа в сградата на Община Мизия, Информационен център, следните документи:

-         документи за собственост за засегнатия имот в оригинал: решение за възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба и други;

-         удостоверения за наследници;

-         документ, удостоверяващ актуална банкова сметка, по която да ви бъде изплатено полагащото се обезщетение.

 

За допълнителна информация: телефон 09161/2315 и e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

 

                                                                       От Общинското ръководство      

 


Страница 5 от 167
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"