Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11- 375 /08.07.2016 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 27.07.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с. Войводово

                           15:00 ч.

с.Сараево

                          15:30 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.

2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 12.07.2016г.  до  26.07.2016г.

3.Депозитът за участие в търга се определя  в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 26.07.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 26.07.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

4.В търга могат да участват животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни и  лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.

6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  03.08.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  27.07.2016г.  до 17:00 ч. на  02.08.2016г.  Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия  до 17:00ч. на  02.08.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.

10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства  в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА  МИЗИЯ       /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 332 /13.06.2016год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 30.06.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с. Войводово

              15:00 ч.

с.Сараево

               15:30 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 15.06.2016г. до 29.06.2016г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 29.06.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на .29.06.2016г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват само животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 07.07.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 30.06..2016г. до 17:00 ч. на 06.07.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17:00 ч. на 06.07.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Attachments:
Download this file (Списък-пасища-ОБЩО.doc)Списък-пасища [ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11-331 / 13.06.2016г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №78/22.04.2016г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 29 юни 2016г. (сряда) от 11:15 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №110005, с площ 10,000дка, НТП «Нива», ІVкат., местност «Биволарката», землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 5 380,00лв /пет хиляди триста и осемдесет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 14.06.2016г. до 28.06.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /538,00лв/ и се внася до 16:00ч. на 28.06.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 28.06.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 06.07.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.06.2016г. до 17:00ч. на 05.07.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 05.07.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 05.07.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-330/13.06.2016г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №77/22.04.2016г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 29 юни 2016г. (сряда) от 11:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №546002, с площ 4,268 дка, НТП «Нива», V кат., находящ се в местността "Зад ушите", землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 1 720,00лв /хиляда седемстотин и двадесет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 14.06.2016г. до 28.06.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /172,00лв/ и се внася до 16:00ч. на 28.06.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 28.06.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 06.07.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.06.2016г. до 17:00ч. на 05.07.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 05.07.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 05.07.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-223/19.04.2016 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – Мизия

 

НАРЕЖДАМ:

 

     1. На 09.05.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2016/2017стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

 

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Крушовица

13:00 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с. Войводово

15:00 ч.

с. Липница

15:30 ч.

с.Сараево

                16:00 ч.

 

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

36.00 лв

34.00 лв

32.00 лв

30.00 лв

 

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 21.04.2016г. до 05.05.2016г.        

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 05.05.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 05.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

     6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 16.05.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 09.05.2016г. до 17:00 ч. на 13.05.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 13.05.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 13.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

   8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

   9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.           

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                

   Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция УТИСХД- Филка Лазарова.

 

Attachments:
Download this file (Прилож.1-зем.земи.doc)Приложение 1[ ]
 


Page 10 of 16
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"