Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11-223/19.04.2016 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – Мизия

 

НАРЕЖДАМ:

 

     1. На 09.05.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2016/2017стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

 

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Крушовица

13:00 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с. Войводово

15:00 ч.

с. Липница

15:30 ч.

с.Сараево

                16:00 ч.

 

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

36.00 лв

34.00 лв

32.00 лв

30.00 лв

 

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 21.04.2016г. до 05.05.2016г.        

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 05.05.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 05.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

     6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 16.05.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 09.05.2016г. до 17:00 ч. на 13.05.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 13.05.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 13.05.2016г., след закупуване на тръжна документация.

     7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

   8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

   9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.           

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                

   Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция УТИСХД- Филка Лазарова.

 

Attachments:
Download this file (Прилож.1-зем.земи.doc)Приложение 1[ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11-52 / 27.01.2016г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия и Решение №23/18.12.2015г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 15 февруари 2016г. (понеделник) от 11:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №000611, с площ 1,286 дка, НТП «Др. селищна територия», V кат., находящ се в местността "Край село", землище с. Софрониево, общ. Мизия.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 478,00лв /четиристотин седемдесет и осем лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 28.01.2016г. до 12.02.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /47,80лв/ и се внася до 16,00 часа на 12.02.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17,00 часа на 12.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 22.02.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 15.02.2016г. до 17:00 часа на 19.02.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 19.02.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 часа на 19.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-53 / 27.01.2016г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №34/08.01.2016г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 15 февруари 2016г. (понеделник) от 11:15 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №000302, с площ 2,496 дка, НТП «Друга селскостоп. територия», VІ кат., находящ се в местността "Оряховско поле", землище гр. Мизия, обл. Враца
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 549,00лв /петстотин четиридесет и девет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 28.01.2016г. до 12.02.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /54,90лв/ и се внася до 16:00ч. на 12.02.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 12.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 22.02.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 15.02.2016г. до 17:00ч. на 19.02.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 19.02.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 19.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-54 / 27.01.2016г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия, Решение №448/29.12.2014г. и Решение №477/17.02.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 15.02.2016г.(понеделник) от 11:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
ПИ №000694, с площ 36,742дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV кат., местност "Крушата", землище с. Софрониево;
ПИ №161014, с площ 65,138дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV кат., местност "Герена", землище с.Липница;
ПИ №243008, с площ 27,189дка, с НТП „Гора в земед. земи", VІ кат., местност "Герена", землище с.Крушовица;
ПИ №275001, с площ 121,823 дка, с НТП „Нива", V кат., местност „Среден връх", землище гр. Мизия, и
ПИ №114009, с площ 40,401дка, с НТП „Нива", V категория, местност "Пасището", землище с. Сараево.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 67 844,07лв – за ПИ №000694; 53 307,45лв – за ПИ №161014; 40 283,53лв – за ПИ №243008; 104943,20лв - за ПИ №275001 и 19005,21лв- за ПИ №114009.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 28.01.2016г. до 12.02.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ за всеки имот и се внася до 16:00ч. на 12.02.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 12.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 22.02.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 15.02.2016г. до 17:00ч. на 19.02.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 19.02.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 19.02.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

зАПОВЕД № РД.11-389/ 12.11.2015 год

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 01.12.2015г. (вторник) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №503007, НТП "Друга селищна територия", с площ 3,353дка, ІV кат., в местността „Зад ушите" в землището на гр.Мизия, община Мизия за срок от 5/пет/ стопански години, считано от 2015/2016 стопанска година.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 140,83лв/дка, (3,353дка х 42,00лв/дка) съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 16.11.2015г. до 30.11.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00ч. на 30.11.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 ч. на 30.11.2015г. след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 08.12.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 01.12.2015г. до 17.00 часа на 07.12.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 07.12.2015г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 07.12.2015г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 10 of 15
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"