Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


З А П О В Е Д № РД.11-95 / 22.04.2015 год.

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 11.05.2015г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2015/2016стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Крушовица

13:00 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с. Войводово

15:00 ч.

с. Липница

15:30 ч.

с.Сараево

             16:00 ч.

2.Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение № 181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

Катег.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

цена

44.00 лв

42.00 лв

40.00 лв

38.00 лв

36.00 лв

34.00 лв

32.00 лв

30.00 лв

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 23.04.2015г. до 08.05.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 часа на 08.05.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 08.05.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 18.05.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 11.05.2015г. до 17:00 ч. на 15.05.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 15.05.2015г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 15.05.2015г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

   

ЗАПОВЕД № РД.11-58 / 18.03.2015г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 и чл.52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и т.2 от Решение №448/29.12.2014г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 08.04.2015г. от 11:30 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
ПИ №275001, с площ 121,823 дка, с НТП „Нива", V категория, местност „Среден връх", землище гр. Мизия, и
ПИ №114009, с площ 40,401дка, с НТП „Нива", V категория, местност "Пасището", землище с. Сараево.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 104943,20лв - за ПИ №275001 и 19005,21лв- за ПИ №114009.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 24.03.2015г. до 17:00ч. на 07.04.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 07.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 15.04.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 08.04.2015г. до 17:00ч. на 14.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 14.04.2015г. по депозитна сметка по т.4, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВEД № РД.11-57 / 18.03.2015г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №477/17.02.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 08.04.2015г. от 12:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
ПИ №000146, с площ 20,657 дка, с НТП „Гора в земед. земи", VІ категория, местност „Лозята", землище с. Войводово;
ПИ №000694, с площ 36,742дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV категория, местност "Крушата", землище с. Софрониево;
ПИ №161014, с площ 65,138дка, с НТП „Гора в земед. земи", ІV категория, местност "Герена", землище с.Липница;
ПИ №243008, с площ 27,189дка, с НТП „Гора в земед. земи", VІ категория, местност "Герена", землище с.Крушовица.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 14 676,21 лв – за ПИ №000146; 67 844,07лв – за ПИ №000694; 53 307,45лв – за ПИ №161014 и 40 283,53лв – за ПИ №243008.

3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 24.03.2015г. до 17:00ч. на 07.04.2015г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 07.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 15.04.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 08.04.2015г. до 17:00ч. на 14.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00 часа на 14.04.2015г. по депозитна сметка по т.4, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-49 /12.03.2015 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2, чл.50, ал. 1 и ал.2
от Наредба №5 на Общински Съвет - Мизия

ОТКРИВАМ

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1.За отдаване под наем на помещение с площ 10,20 кв.м, представляващо търговска част, находящо се в масивна сграда в УПИ ІІ, кад. №49, кв. 6 по плана на с. Сараево за търговска дейност, срок от 5 (пет) години.
2.Определям първоначална наемна цена 1,35 лв за 1 кв.м. на месец, съгласно тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия, която е в размер на 10,00 лв. и се закупува от 18.03.2015г. до 01.04.2015г.
4.Търгът ще се проведе на 02.04.2015г. от 11:00ч. в зала №311 в сградата на Общинска администрация.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена /1,38 лв/ се внася от 18.03.2015г. до 01.04.2015г. до 17:00 часа на 01.04.2015г. в касата на Информационния център.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 09.04.2015г. при същите условия и час, като за него тръжна документация се закупува от 02.04.2015г. до 17:00ч. на 08.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Информационния център от 02.04.2015г. до 17:00ч. на 08.04.2015г.
7.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за отдаване под наем на помещението, като част от нея.
8.Съставът на комисията да бъде определен със заповед, издадена в деня на търга.
9.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция «УТИСХД» Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 10 of 13
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"