ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове

 ЗАПОВЕД № РД.11-66/16.02.2018г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД № РД.11-66/16.02.2018г.

 

З А П О В Е Д

 

          № РД.11-66 /16.02.2018г.                                                  

 

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия Решение №356/26.01.2018г. на ОбС - Мизия

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. На  19.03.2018г. (понеделник) от 11:00ч. в зала №311 в сградата на Общинска админи-страция – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за  продажба на следните поземлени имоти, в  землище с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца:

№023058 – 1,720 дка, НТП «Лозе», ІV кат., местност «Парцелите»;

            №078005 – 4,310 дка, НТП «Нива», VІ кат., местност «Припека»;

№161029 – 40,456 дка,  НТП «Др. селскостоп. територия», ІІІ кат., местност «Бързината»;

№161056 – 4,568 дка, НТП «Нива», V кат., местност «Припека».

     2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: 1290,00лв за имот №023058; 3664,00лв за имот №078005; 38840,00лв за имот №161029 и  3883,00лв за имот №161056.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от  01.03.2018г. до 16.03.2018г.          

4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10%  от НТЦ  и се внася до 16:00ч. на 16.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 16.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  26.03.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 19.03.2018г.  до 17:00ч. на 23.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 23.03.2018г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношения с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с. Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                  

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  УТИСХД- Филка Лазарова.

 

 

      ЗА КМЕТ НА

                  ОБЩИНА  МИЗИЯ

                              ЗАМ. КМЕТ:  /п/

                                                                                                                     Н.НЕКОВСКИ

                                                                                  /със заповед за заместв. № РД.11-58/09.02.2018г./

 

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 15 / 11.01.2018г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД № РД.11- 15 / 11.01.2018г.

 

 

                                                З А П О В Е Д

 

№ РД.11- 15 / 11.01.2018г.

 

 

На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на ОбС– Мизия  и  Протокол от  08.01.2018г.  на комисия от проведен повторен търг с явно наддаване за отдаване

 топ., мери и ливади под наем на пасища, мери и ливади  от  ОПФ  за 1 /една/ стопанска година - 2017/2018  в  землищата  на община Мизия

 

 

О Б Я В Я В А М:    

 

1.              За спечелил публичния  търг с явно наддаване, за отдаване под наем  за срок от 1 /една/ стопанска година – 2017/2018,  на  пасища,  мери и ливади от  ОПФ,  в  землищата  в Община Мизия, обявявам следния  участник::

         Петко Мирославов Бърборски  –  за  ПИ №129002  в землището на  с.Войводово,  местност  Совата –  

                           156,953  дка  при наемна цена 5 лв/дка. Легитимният слой на имота е 146,048 дка.

2.    Заповедта  може да се обжалва  в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

3.    Класиралият се участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2017/2018 стоп. година -  730,24 лв. по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC  BUIBBGSF  при банка “Си Банк”, офис Мизия. Сумата се внася в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта. При невнасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказъл да я заплати и кметът на общината обявява нов търг за имотите.

                4.   Внесеният  депозит за участие в търга  да бъде  възстановен на  участника, след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване.

5.  Настоящата заповед да се връчи на участника в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта   възлагам  на  Филка Лазарова – ДД”УТИСХД”.

 

 

 

 

 

                                                КМЕТ НА

         ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

    Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 492 /05.12.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 29.12.2017г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2017/2018, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Крушовица

11:15 ч.

с. Софрониево

11:30 ч.

с.Липница

11:45 ч.

с.Войводово

          12:00 ч.

с.Сараево

          12:15 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 11.12.2017г. до 28.12.2017г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 28.12..2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 28.12.2017г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 08.01.2018г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 29.12..2017г. до 17:00 ч. на 05.01.2018г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17:00 ч. на 05.01.2018г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ : / п /

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-430/25.10.2017 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия и Решение №304/26.09.2017г. на ОбС-Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 13.11.2017г. от 10:45ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на следния общински имот:
Терен с площ 20кв.м. в зелената площ на ул. "Георги Димитров" - кад.№501.9559, източно от имот с кад. №501.78 по плана на с.Липница, общ. Мизия, за поставяне на павилион, за търговска дейност.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една година 40,00 лв, (20,00кв.м х 2,00лв/кв.м) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 27.10.2017г. до 17:00ч. на 10.11.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 4,00 лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 10.11.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 10.11.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.11.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.11.2017г. до 17:00 часа на 17.11.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 17.11.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-429/25.10.2017 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 13.11.2017г. от 10:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018 стоп.год., на земеделска земя от ОПФ:
Поземлен имот №000576, НТП „Друга селищна територия", ІV катег., с площ 15,500дка и реално обработваема площ 8,800дка, местност «Край село», в землището на с. Софрониево, община Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 369,60 лв, (8,800 дка х 42,00лв/дка) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 27.10.2017г. до 17:00ч. на 10.11.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 36,96 лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 10.11.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 10.11.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.11.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.11.2017г. до 17:00 часа на 17.11.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 17.11.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Софрониево в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 10 of 21
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"