Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


З А П О В Е Д № РД.11-192 / 22.07.2015г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №527 по протокол №61/26.06.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 06.08.2015г. от 11:15 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
Поземлен имот №527012, с площ 1,102дка, НТП "Нива", ІV кат., находящ се в местността "Сараевски падини", землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена 569,00лв /петстотин шестдесет и девет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 23.07.2015г. до 17:00 часа на 05.08.2015год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /56,90 лв./ и се внася до 16:00 часа на 05.08.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 05.08.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 13.08.2015г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 06.08.2015г. до 17:00 часа на 12.08.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 12.08.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-191 / 22.07.2015г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №526 по протокол №61/26.06.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 06.08.2015г. от 11:00 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
Поземлен имот №538001, с площ 1,355 дка, НТП "Др. селищна територия", ІV кат., находящ се в местността "Биволарката", землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена 700,00лв /седемстотин лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 23.07.2015г. до 17:00 часа на 05.08.2015год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /70,00 лв./ и се внася до 16:00 часа на 05.08.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 05.08.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 13.08.2015г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 06.08.2015г. до 17:00 часа на 12.08.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 12.08.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-160 /25.06.2015г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №516 по протокол №60/29.05.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 15.07.2015г. от 11:00 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
Поземлен имот №538003, с площ 3,272 дка, НТП "Др. селищна територия", VІ кат., находящ се в местността "Биволарката", землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена 950,00лв /деветстотин и петдесет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 29.06.2015г. до 17:00 часа на 14.07.2015год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /95,00 лв./ и се внася до 16:00 часа на 14.07.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 14.07.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 22.07.2015г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 15.07.2015г. до 17:00 часа на 21.07.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 21.07.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-161 / 25.06.2015г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Мизия, Решение №517 по протокол №60/29.05.2015г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 15.07.2015г. от 11:30 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:
Дворно място, с площ 1500кв.м. и построената в него масивна едноетажна сграда /Фурна/, с обща застроена площ 300кв.м, и пристройка – склад за брашно, находящи се в кв.29, пл. №324, УПИ ІІ по плана на с.Софрониево. общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена 9 400,00лв /Девет хиляди и четиристотин лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Мизия, от 29.06.2015г. до 17:00 часа на 14.07.2015год., в размер на 50,00 лв.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена /940,00 лв./ и се внася до 16:00 часа на 14.07.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 14.07.2015г., след закупуване на тръжна документация.
5. При неявяване на кандидати за обекта по т.1, повторна процедура да се проведе на 22.07.2015г. при същите условия, място и час, като за нея тръжна документация се закупува от 15.07.2015г. до 17:00 часа на 21.07.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00 часа по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00 часа на 21.07.2015г., след закупуване на тръжна документация.
6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9. Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, в местен ежедневник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и кметство с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-130/20.05.2015 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 04.06.2015г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година, на земи от Общинския поземлен фонд и по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /Остатъчния фонд/ – пасища и мери /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

11:00 ч.

с. Софрониево

13:00 ч.

с.Сараево

                 14:00 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 20.05.2015г. до 03.06.2015г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 03.06.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:30 ч. на 03.06.2015г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват само животновъди, отглеждащи пасищни животни.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 10.06.2015г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 04.06.2015г. до 17.00 часа на 09.06.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17,00 ч. на 09.06.2015г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Н.НЕКОВСКИ
/Със заповед № РД.11-125/19.05.2015г./

 


Page 10 of 14
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"