ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове

    

ЗАПОВЕД № № РД.11-84 / 27.02.2018г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД № № РД.11-84 / 27.02.2018г

 

ЗАПОВЕД

№  РД.11-84 / 27.02.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и № Решение №345/26.01.2018г. на Общински съвет – Мизия

 

 

 НАРЕЖДАМ:

 

      1. На  26.03.2018г. (понеделник) от 11:15ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на две преходни помещения с  площ 16,00кв.м и 15,20кв.м, находящи се  на І-ви етаж, в двуетажна сграда, с кад.№ 461, в УПИ ІІ,  кв.79, с. Софрониево, общ. Мизия, за срок от 5 години, за офис за охранителна дейност.

      2.Определям начална тръжна наемна цена – 93,60лв, представляваща 31,20кв.м. х 3,00лв/кв.м на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет - Мизия.

      3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация  в размер на  50,00 лв. от  06.03.2018г. до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.

4.Депозит за участие в размер на 9,36 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 23.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.

      6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  02.04.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 26.03.2018г.  до 17:00ч. на 30.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 30.03.2018г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17:00ч. на 30.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                 

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

 

 

                                                                                              КМЕТ НА

        ОБЩИНА МИЗИЯ:  /п/

   Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 

ЗАПОВЕД № № РД.11-85 / 27 02.2018г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ЗАПОВЕД № РД.11-85 / 27 02.2018г.

 

ЗАПОВЕД

№  РД.11-85 / 27 02.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и № Решение №345/26.01.2018г. на Общински съвет – Мизия

 

 

 НАРЕЖДАМ:

 

      1. На  26.03.2018г. (понеделник) от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на

на два гаража с обща площ 32кв.м, и прилежаща площ от 100кв.м, към тях, находящи се  в УПИ ІІ,  кад.№ 461, кв.79, с. Софрониево, общ. Мизия, за срок от 5 години, за търговска дейност.

      2.Определям начална тръжна наемна цена – 47,00лв на месец, представляваща 32,00кв.м. х 1,00лв/кв.м за гаражите и 100,00кв.м х 0,15лв/кв.м за терена, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет - Мизия.

      3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация  в размер на  50,00 лв. от  06.03.2018г. до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.

4.Депозит за участие в размер на 4,70 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 23.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.

      6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  02.04.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 26.03.2018г.  до 17:00ч. на 30.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 30.03.2018г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17:00ч. на 30.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                 

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

 

 

 

                                                                                              КМЕТ НА

   ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

  Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД.11-72/21.02.2018г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 ЗАПОВЕД № РД.11-72/21.02.2018г.

 

З А П О В Е Д

 

                                   №РД.11-72 / 21.02.2018 год.                                                  

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредба №5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на

Общински съвет – Мизия и Решение №345/26.01.2018г. на ОбС - Мизия

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

     1. На 12.03.2018г. от 11,15ч.  в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за  отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018стоп.год., на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землище с. Софрониево, Община Мизия, при НТЦ /определена в зависимост от категорията на земята/, както следва:

Имот №

Местност

НТП

Площ, дка

Катег.

НТЦ, лв/стоп.год.

000546

Лозята

Нива

72.537

V

2901,48

000558

Лозята

нива

208.673

ІV

8764,27

 

2. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от  22.02.2018г. до 09.03.2018г.         

3. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот и се внася до 16:00 часа на 09.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първият етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 09.03.2018г. след закупуване на тръжна документация.

     4. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.

     5. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  19.03.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  12.03.2018г.  до 17:00 ч. на 16.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 16.03.2018г., по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на Община Мизия,  до 17:00ч. на 16.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

     6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

     7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

     8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

     9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                 

   Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по  заповедта  възлагам на Николай Нековски – заместник-кмет на Община Мизия.

 

 

                                                                                КМЕТ НА

                                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ:    /п/

                                                                               Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 


Page 9 of 21
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"