Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11-42 /20.02.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №211/30.01.2017г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 14.03.2017г. (вторник) от 11:00 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Урегулиран поземлен имот – УПИ VІ, кв.106, гр. Мизия, обл. Враца, с идентификатор 48043.290.19, с площ 16557,00 кв.м., Трайно предназначение на територията -"Урбанизирана", НТП – "За друг вид производствен, складов обект".
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 36 980,00лв /тридесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 23.02.2017г. до 13.03.2017г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /3698,00лв/ и се внася до 16:00ч. на 13.03.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 13.03.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 21.03.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 14.03.2017г. до 17:00ч. на 20.03.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 20.03.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 20.03.2017г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-43/20.02.2017г

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №208/30.01.2017г. на ОбС - Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 14.03.2017г. (вторник) от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №110006, с площ 10,000дка, НТП «Нива», ІVкат., местност «Биволарката», землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 10 000,00лв /десет хиляди лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 23.02.2017г. до 13.03.2017г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /1000,00лв/ и се внася до 16:00ч. на 13.03.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 13.03.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 21.03.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 14.03.2017г. до 17:00ч. на 20.03.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 20.03.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 20.03.2017г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-646 / 18.11.2016г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 177/28.10.2016г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1.На 12.12.2016г. от 11:00 часа в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия
да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под, за срок от 5 години на помещение с площ 21,20 кв.м, находящо се в Масивна сграда /50,00 кв.м./ - автоспирка - публична общинска собственост, в кв. 24 по плана на гр.Мизия, за търговски цели.
2.Определям начална тръжна наемна цена 53,00лв, представляваща 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 20,00 лв. от 21.11.2016г. до 17:00ч. на 09.12.2016г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 5,30 лв. - 10% от началната тръжна цена, се внася от 21.11.2016г. до 17:00ч. на 09.12.2016г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
5.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 19.11.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 12.12.2016г. до 17:00 часа на 16.12.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 12.12.2016г. до 17:00 часа на 16.12.2016г.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7.Утвърждавам тръжната документация за провеждането на процедурата.
8.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
9.Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-631/09.11.2016 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС, във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 28.11.2016г. от 11:30 ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 111003, НТП "Нива", с площ 82,087дка, ІV кат., в местността „Биволарката" в землището на гр.Мизия, община Мизия за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 2016/2017 стопанска година.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 3447,65лв/дка, (82,087дка х 42,00лв/дка) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20 /двадесет/ лева и се закупува от 11.11.2016г. до 17:00ч. на 25.11.2016г.
4. Депозитът за участие в търга 344,77лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 часа на 25.11.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 часа на 25.11.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 05.12.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.11.2016г. до 17.00 часа на 02.12.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 02.12.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00 ч. на 02.12.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-489/31.08.2016г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 136/28.07.2016г. на Общински съвет – Мизия

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем на 2 кв.м площ, на І-ви етаж, в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, ул. «Г. Димитров» №25-27, за поставяне на кафе-автомат, за срок от 5 /пет/ години.
2. Търгът ще се проведе на 20 септември 2016г. от 11:30ч. в зала №311 в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
3. Определям начална тръжна наемна цена 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет-Мизия.
4. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 25,00 лв. от 01.09.2016г. до 17:00ч. на 19.09.2016г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
5. Депозит за участие в размер на 0,50 лв. - 10% от началната тръжна цена се внася от 01.09.2016г. до 17:00ч. на 19.09.2016г. в касата на Информационния център, след закупуване на тръжна документация.
6. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие в търга.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 27.09.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 20.09.2016г. до 17:00 ч. на 26.09.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината от 20.09.2016г. до 17:00 ч. на 26.09.2016г.
8. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината. Липсата на задължения се удостоверява с Удостоверение за липса на задължения към Община Мизия - издадено от общинска администрация.
9. Утвърждавам тръжната документация и приложенията към нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Н. НЕКОВСКИ
/съгл. запов. за заместв. №РД.11-466/19.08.2016г./

 


Page 6 of 14
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"