Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земя за арендуване - собственост на ОУ «Отец Паисий»

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОУ "Отец Паисий" с.Софрониево,общ.Мизия, обл.Врац
ул. " Георги Димитров " № 11; тел. 09165 / 22-51;e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

На основание заповед № 3135 - 246/02.08.2016 г. на директора на ОУ «Отец Паисий» с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
на земя за арендуване - собственост на ОУ «Отец Паисий»,
както следва:

1. Поземлен имот № 101009 – нива от 303,387 дка., четвърта категория земя в местността „Гладно поле " в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, ЕКАТТЕ 68148
2. Поземлен имот № 102001 – нива от 196,606 дка., четвърта категория земя в местността „Гладно поле " в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, ЕКАТТЕ 68148

Уведомяваме Ви, че търгът ще се проведе на 22 август 2016 г. от 10:00 часа, в сградата на ОУ «Отец Паисий» с. Софрониево, гр.Мизия на първи етаж в стаята за занимания по интереси.
Тръжната документация за участие можете да закупите в сградата на ОУ «Отец Паисий» от 04.08.2016 г. до 17.08.2016 г. Включително, на първия етаж в стая № 2 – с работно време сутрин:
от 10. 00 часа до 12.00 часа . Размерът на такса участие е 30,00 (тридесет) лв.
Предвид усилията на ръководството на ОУ «Отец Паисий» да запази училището като действащо такова, отдаването на земята за арендуване с първоначалната сума 80 (осемдесет) лв. е и с благотворителна цел.
Забележка: за допълнителна информация, моля позвънете на тел. 0878219411, същата е обявена на сайта на ОУ „Отец Паисий" - ousofronievo.eu и на община Мизия -www.miziabg.com.

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 376/08.07.2016г.

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

На основание чл.63, ал2 от Наредба №5 на ОбС– Мизия и Протоколи от 30.06.2016г. и 07.07.2016г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за 1 /една/ стопанска година - 2016/2017 в землищата на община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М :
1.За спечелили публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от ОПФ, в землищата в Община Мизия, обявявам следните участници:

Землище

Имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ

дка

Спечелил участник

наемна цена,   лв/дка

с. Крушовица

237004

000281

252004

Пехчанеца

Пехчанеца

Шировица

Пасище, мера

ІV

4.184

1.581

31.833

Мартин Петьов Петков от

с. Крушовица

5,50

5,00

5,00

с. Крушовица

131018

 

166006

Вълчова падина

Ушите

Пасище, мера

 

219.148

 

103.119

Стойко Иванов Стойков от с. Крушовица

5,00

 

5,00

с. Крушовица

238005

241005

242001

Пехчанеца

Дрен. падина

Дрен. падина

 

Пасище, мера

ІХ

6,000

45,181

215,589

“Езеро” ООД, с. Крушовица

5,00

5,00

5,00

с.Софрониево

000194

Рога

Пасище, мера

ІІІ

46,517

Павко Иванов Маринов,

с. Софрониево

 

5,00

с. Липница

159001

161018

Герена

Припека

Пасище, мера

ІV

63,603

24,344

ЕТ “Лео-Леонит Лазаров”, с.Липница

5,00

5,00

с.Войводово

129003

Совата

Пасище, мера

ІІІ

239,606

Петко Мирославов Бърборски, гр. Мизия

5,00

с.Сараево

000019 000027

000061 000064 000067 000126

Перек. от Ор.

Лозята

Земл. Сараево

Боруня

Земл. Сараево

Ранк. падина

 

 

Пасище, мера

V

V

V

V

V

141,290

122,460

55,525

115,610

8,624

88,825

 

Меги Василева Кольова, гр. Мизия

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
3.Участниците, класирани на първо място, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед са длъжни да внесат наема за 2016/2017 стоп. година по банков път по сметка BG 49BUIB79988412135100, § 444200, BIC BUIBBGSF при банка "СИ БАНК", офис Мизия. Сумата се внася в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта. При невнасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказъл да я заплати и кметът на общината обявява нов търг за имотите.
4.Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на участниците, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване.
5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Филка Лазарова – ДД"УТИСХД".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 375 /08.07.2016 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 27.07.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с. Войводово

                           15:00 ч.

с.Сараево

                          15:30 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.

2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 12.07.2016г.  до  26.07.2016г.

3.Депозитът за участие в търга се определя  в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 26.07.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 26.07.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

4.В търга могат да участват животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни и  лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.

6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  03.08.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от  27.07.2016г.  до 17:00 ч. на  02.08.2016г.  Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в  Информационният център на община Мизия  до 17:00ч. на  02.08.2016г.,  след закупуване на тръжна документация.

7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.

10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства  в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА  МИЗИЯ       /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11- 332 /13.06.2016год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 30.06.2016г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2016/2017, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с. Войводово

              15:00 ч.

с.Сараево

               15:30 ч.

Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 15.06.2016г. до 29.06.2016г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 29.06.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на .29.06.2016г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват само животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 07.07.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 30.06..2016г. до 17:00 ч. на 06.07.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17:00 ч. на 06.07.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ /п/

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Attachments:
Download this file (Списък-пасища-ОБЩО.doc)Списък-пасища [ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11-331 / 13.06.2016г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия и Решение №78/22.04.2016г. на ОбС- Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 29 юни 2016г. (сряда) от 11:15 часа в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Поземлен имот №110005, с площ 10,000дка, НТП «Нива», ІVкат., местност «Биволарката», землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.
2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/ - 5 380,00лв /пет хиляди триста и осемдесет лева/.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 50 /петдесет/ лева и се закупува от 14.06.2016г. до 28.06.2016г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от НТЦ /538,00лв/ и се внася до 16:00ч. на 28.06.2016г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 28.06.2016г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 06.07.2016г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.06.2016г. до 17:00ч. на 05.07.2016г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 05.07.2016г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 05.07.2016г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 6 of 13
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"