Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11-430/25.10.2017 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия и Решение №304/26.09.2017г. на ОбС-Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 13.11.2017г. от 10:45ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на следния общински имот:
Терен с площ 20кв.м. в зелената площ на ул. "Георги Димитров" - кад.№501.9559, източно от имот с кад. №501.78 по плана на с.Липница, общ. Мизия, за поставяне на павилион, за търговска дейност.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една година 40,00 лв, (20,00кв.м х 2,00лв/кв.м) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 27.10.2017г. до 17:00ч. на 10.11.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 4,00 лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 10.11.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 10.11.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.11.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.11.2017г. до 17:00 часа на 17.11.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 17.11.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-429/25.10.2017 год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 13.11.2017г. от 10:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018 стоп.год., на земеделска земя от ОПФ:
Поземлен имот №000576, НТП „Друга селищна територия", ІV катег., с площ 15,500дка и реално обработваема площ 8,800дка, местност «Край село», в землището на с. Софрониево, община Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 369,60 лв, (8,800 дка х 42,00лв/дка) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 27.10.2017г. до 17:00ч. на 10.11.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 36,96 лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 10.11.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 10.11.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 20.11.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 13.11.2017г. до 17:00 часа на 17.11.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 17.11.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Софрониево в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-391/18.09.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 269/26.06.2017г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1. На 09.10.2017г. (понеделник) от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за пощенски услуги, за срок от 10 години на следните помещения:
- помещение с площ 12,16 кв.м, и коридор с площ 6,00кв.м., находящи се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/ - публична общинска собственост, в кв.7, по плана на с.Войводово общ. Мизия, и
- помещение с площ 12,04 кв.м, находящо се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/, - публична общинска собственост, в кв.11, УПИ І, по плана на с.Липница, общ. Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена – 45,30лв, представляваща 30,20кв.м. х 1,50лв/кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв. от 21.09.2017г. до 17:00ч. на 06.10.2017г., в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 4,53 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 06.10.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 06.10.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 16.10.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 09.10.2017г. до 17:00ч. на 13.10.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 13.10.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 13.10.2017г., след закупуване на тръжна документация.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Войводово и с. Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-391/18.09.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 269/26.06.2017г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1. На 09.10.2017г. (понеделник) от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за пощенски услуги, за срок от 10 години на следните помещения:
- помещение с площ 12,16 кв.м, и коридор с площ 6,00кв.м., находящи се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/ - публична общинска собственост, в кв.7, по плана на с.Войводово общ. Мизия, и
- помещение с площ 12,04 кв.м, находящо се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/, - публична общинска собственост, в кв.11, УПИ І, по плана на с.Липница, общ. Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена – 45,30лв, представляваща 30,20кв.м. х 1,50лв/кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв. от 21.09.2017г. до 17:00ч. на 06.10.2017г., в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 4,53 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 06.10.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 06.10.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 16.10.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 09.10.2017г. до 17:00ч. на 13.10.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 13.10.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 13.10.2017г., след закупуване на тръжна документация.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Войводово и с. Липница, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-317/21.08.2017 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 11.09.2017г. от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, като служащ имот към сграда, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018 стоп.год., на земеделска земя от ОПФ:
Поземлен имот №000582, с площ 10,657дка, НТП „Друга селскостопанска територия", V катег., в местността „Край село" в землището на с. Софрониево, община Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 426,28лв, (10,657 дка х 40,00лв/дка) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 23.08.2017г. до 17:00ч. на 08.09.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 42,63лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 08.09.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 08.09.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 18.09.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 11.09.2017г. до 17:00 часа на 15.09.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 15.09.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Софрониево в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 6 of 16
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"